simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishAppSaints ܡܢ ܣܡܠܗ ܘܓܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ
P:John [AB] ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܂ ܪܩ ܥܠ
SynOr ܘܐܬܬܘܝ : ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
SynOr ܚܢܦܐ̈ ܀ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܗ ܒܦܘܣܩܢܐ ܗܘ̇
SynOr ܕܡܡܪܚ ܠܡܥܒܪ ܘܠܡܕܫ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܡܥܕܪܢܐܝܬ ܦܩܝܕܢ̈
SynOr ܨܘܪܟ . ܗܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܘܡܝܐ
PhiloxMab:Disc ܚܟܝܡܐ̈ . ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܕܪܫܬ ܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܒܪܘܚܢܝܬܐ̈
PhiloxMab:Disc . ܘܐܝܟ ܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܕܒܝܩܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ
PhiloxMab:Disc ܫܡܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܨܥܝܪܝܢ ܘܢܕܝܕܝܢ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܣܝܒܘܬܟ ܡܢ ܓܘܥܠܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫܠܡܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ