simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishAppSaints ܘܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܙܝܐ̈ 310 ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܗܘ ܒܬܪܝܢ ܓܒܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܣܡܠܗ ܘܓܠܝܢ
P:John [AB] ܂ ܪܩ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܓܒܠ ܛܝܢܐ ܡܢ ܪܘܩܗ ܆ ܘܛܫ ܥܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܗܠܝܢ ܠܡܦܠܚ . ܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܐܢܐ ܂ ܢܘܗܪܗ ܐܢܐ ܕܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܐܡܪ
SynOr ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܪܝܬ ܠܢ ܥܠܘܗܝ . ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܟ ܕܟܬܒܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܘܠܝܐܝܬ ܟܕ ܣܓ̇ܝ ܚܫ ܘܐܬܬܢܚ ܘܐܬܬܘܝ : ܡܛܠ
SynOr ܒܗ ܒܦܘܣܩܢܐ ܗܘ̇ ܐܠܗܝܐ ܘܐܒܗܝܐ : ܬܚܡܢܢ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܚܘܗܝ ܐܝܟ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܘ ܠܠܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܐܝܟ ܚܢܦܐ̈ ܀ ܥܠ
SynOr ܕܗܪܟܐ ܡܥܕܪܢܐܝܬ ܦܩܝܕܢ̈ : ܚܪܡܐ ܘܪܘܓܙܐ ܕܐܠܗܐ ܢܐܬܘܢ ܗܠܝܢ ܚܘܒܐ ܘܫܠܡܐ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ . ܘܐܝܢܐ ܕܡܡܪܚ ܠܡܥܒܪ ܘܠܡܕܫ
SynOr ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܘܡܝܐ ܕܝܠܢ : ܙܕܩܬ ܐܢܝܢ̈ ܪܫܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܆ ܘܠܐܚܘܟ ܬܦ̇ܠܘܚ : ܘܐܢ ܬܬܘܒ ܢܥܒܪ ܢܝܪܗ ܡܢ ܨܘܪܟ . ܗܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܬܕܪܫܬ ܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܒܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܡܬܐܡܪܝܢ̈ ܨܢܝܥܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܘܪܫܗܘܢ ܟܘܠܗ ܒܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܚܟܝܡܐ̈ . ܘܠܐ
PhiloxMab:Disc ܕܕܒܝܩܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܘܡܫܡܫܢ ܠܗ ܡܢ ܩܢܝܢܝܗܝܢ̈ . ܘܐܝܬ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܝܟ ܡܪܬܐ ܡܙܕܕܩܝܢ . ܘܐܝܟ ܙܟܝ . ܘܐܝܟ ܢܫܐ̈
PhiloxMab:Disc ܨܥܝܪܝܢ ܘܢܕܝܕܝܢ ܆ ܠܚܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܒܗܘܢ ܢܫܬܡܗ . ܟܕ ܠܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܐܝܬ ܗܘܘ ܫܡܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܫܠܡܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ . ܘܡܐ ܕܐܬܡܚܠ ܚܝܠܗ ܕܦܓܪܐ ܆ ܡܫܬܟܚ ܗܠܝܢ ܓܙܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܡܬܦܪܢܣ ܐܢܬ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܡܢ ܓܘܥܠܢܐ̈