simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܬܪܢܝܢ̈ . ܘܬܕܥ ܡܢܐ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܕܟܝܢܐ ܡܢܐ ܕܝܢ ܢܡܘܣܐ ܗܠܝܢ ܥܡ ܐܠܗܘܬܐ ܘܠܐ ܬܩܘܐ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܐܠܐ ܬܣܩ ܥܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡ̇ܪ . ܝܘܠܝܘܣ ܡܬܬܘܕܐ ܒܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܝܐ ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܬܝܕܥܬ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܣܩܝ̈ ܠܬܐܘܪܝܐ ܘܥܣܩܝ̈ ܠܡܬܡܠܠܘ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ . ܫܦܝܪܐ ܓܝܪ ܘܙܗܝܪܐ ܕܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܟܬܝܒܢ ܠܟ ܘܙܘܥܐ ܨܒܝܢܝܐ . ܕܠܝܠܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ . ܗ̇ܝ ܕܐܦܣ ܕܢܬܩܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܘܕܝܫܢ ܘܠܒܪ ܡܢ ܕܪܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܢܬܚ̇ܡ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܝܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܡܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡܫܚܠܦܝܢ . ܚܕ ܕܝܢ ܩܢܘܡܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܘܠܓܐ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܘܒܡܢܘܬܐ̈ ܡܩܝܡܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܟܢ̈ ܠܡܪܟܒܐ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ ܐܣ̇ܬܪܩ ܗܠܝܢ ܩ̇ܪܒ ܠܐܠܗܘܬܐ ܘܠܟܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܡܢ ܓܘܫܡܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܒܩܘܪܩܐ̈ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܐܚܪܬܐ ܡܕܡ ܕܝܠܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ̇ . ܤܛܪ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܕܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܫܒܚܘ ܕܩܒ̇ܠ ܪܘܟܒܐ ܕܝܠܢ ܘܐܫܬܘܬܦ ܗܠܝܢ ܠܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܕܡܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܢ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܟܬܝܒܢ̈ ܡܛܠܬܗ . ܘܗܕܐ ܠܩܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܫܐܝܬ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ . ܕܐܦ ܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܗ̇ܢܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܒܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ ܩ̇ܪܒ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ ܘܩ̇ܒܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܡܛܠܬܢ ܟܬܒ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܙܬܐ ܘܠܘܬ ܦܘܫܟܐ ܚܝܪܝܢ ܠܝ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܣܦܝܢܬܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܒܙܠܝܩܐ̈ ܫܡܫܢܝܐ̈ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܚ̇ܐܪ ܐܢܐ ܡܬܩܦܣܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܗܓܐ ܗ̇ܘܝܬ ܐܢܐ ܐܦ ܒܚܙܘܐ̈ ܕܕܢܝܐܝܠ ܩܪܢܐ ܡܣܒܪ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡܚܫܒܬܐ ܦܢ̇ܐ ܗ̇ܘܝܬ ܡܬܪܥܐ ܗ̇ܘܝܬ . ܘܟܕ ܥܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܢ ܟܢܘܫܝܐ̈ ܓܝܪ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܦܘܠܐ ܒܬܪܟܢ ܗܠܝܢ ܠܐܣܘܛܘܬܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܛܪܕ . ܘܟܕ ܩܫܝܐܝܬ ܟܪܝܗܢ̈ ܗܘܝ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܠ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܣܓܝ ܥܒܪܢ̈ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ . ܠܡܚܣܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܨܘܒܥܐ ܒܥܡܪܐ ܛܫ ܒܗ̇ . ܣܢܝܩܢ̈ ܓܝܪ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܡܠܐ̈ ܕܡܛܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗ̇ܘ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܬ̇ܐ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ . ܘܐܢ ܟܬܒܐ ܬܐܡܪ ܗܠܝܢ ܪܐܙܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܘܬܢ ܕܐܘ ܛܪܘܢܘܬܐ ܦܣܩܬ ܐܘ ܡܟܣܢܘܬܐ ܦܪܫܬ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܪܘܬܐ ܘܥܒܕܘܬܐ . ܠܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܚܕܕܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܕܒܟܝܢܐ ܠܘ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܘܢ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܠܚܕ ܒܠܚܘܕ ܐܦܢ ܬܓܕܫ ܘܢܬܝܕܥ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ