simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܡܗܐ̈ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܢܗܝܪܐ ܕܥܕܬܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܟܕ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡܬܟܢܐ . ܘܒܗܢܐ ܫܘܘܕܥܐ ܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܢܝܢ ܚܢܢ ܐܘ ܛܘܒܬܢܐ ܐܒܐ ܕܐܒܗܐ̈ . ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܟ ܗܠܝܢ . ܩܛܝܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܫ̇ܪܟ . ܟܡܐ ܒܗܘܢ ܒܐܤܛܘܟܣܐ̈ ܠܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܬܐܡܪ ܫܠܡ . ܘܠܦܫܝܛܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܝܩܪ ܘܠܐ ܬܪܗܛ ܗܠܝܢ ܗܕܐ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܚܘܒܐ ܠܚܘܒܟ ܡܠܟܝܢ ܚܢܢ ܕܠܨܢܥܬܐ̈ ܕܐܝܟ