simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܬܝܕܥܢ̈ ܐܡܪܝܢܢ ܕܝܢ ܕܛܠܢܝܬܐ ܘܛܘܦܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܪܐ ܘܬܚܘܝܬܐ̈ ܡܢܬܝܬܐ̈ . ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܥܒܪܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܥܒܕܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܝܗܒܐ ܕܢܬܐܡܪܢ̈ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܢܐ ܡܫܬܡܠܝܢ̈ ܘܩܝܡܢ̈ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܡܫܬܡܠܐ . ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܐܬܬܙܝܥ ܘܥܒܕ ܘܕܠܐ ܩܢܘܡ ܗܘ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗܝܐ̈ ܫ̇ܠܚܬ ܗ̇ܝ ܕܐܬܪܥܐ . ܘܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܒܕܘܟ ܪܦܣ ܗܠܝܢ ܠܡܐܡܪ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܠܡܚܣܢ ܐܬܥܗ̇ܕܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܬܐܡܪ ܐܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܠܘܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܫܬܩܐ ܗܠܝܢ ܐܘ ܐܕܫܐ ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܐܘ ܕܝܠܝܬܐ ܐܘ ܓܕܫܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܝܫܬ̈ ܩܠܐ̈ ܣܡܬ ܟܕ ܟܠܗܝܢ ܥܒܪܬ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܓܪܬܐ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܘܬ ܐܓܪܬܟܘܢ ܐܠܗܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܡܠܦܐ . ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ . ܕܐܢܬ ܪܕܐ ܐܢܬ ܘܡܐܣܐ ܐܢܬ ܠܢ . ܡܚܐ ܐܢܬ ܘܡܚܠܡ ܐܢܬ ܠܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܫܒܚܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܐܬܚܫܚܘ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ . ܕܒܗ̇ ܫ̇ܐܠ ܕܐܝܟܢ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܪܥܘܢ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܒܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ ܩ̇ܪܒ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ ܘܩ̇ܒܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܡܛܠܬܢ ܟܬܒ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܬܚܙܝܢ ܒܐܘܣܝܣ̈ ܢܐܡܪ ܕܡܪܟܒܐ ܚܝܘܬܐ . ܕܐܦ ܬܚܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ . ܝܬܝܪܬܐ ܗܝ ܘܣ̇ܓܝ ܕܠܐ ܗܘܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܫ ܒܒܣܪ ܟܕ ܩܘܝ ܒܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܢܣܒܘܠ . ܐܠܐ ܫܦܝܪ ܝܕܝܥܐ ܕܒܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܠܡܚܫ ܡܩܒ̇ܠ ܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܦܓܥ ܒܝ ܒܡܨܥܬܐ ܕܩܪܝܢܐ ܩܕܡ ܣܦܐ ܡܕܡ ܕܩܕܡ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܝܩܝܪܐ ܘܐܡܬܝ ܕܚܙܘܐ ܠܝܬ ܕܡܦܪܫ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܟ ܗܠܝܢ ܕܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܟܬܝܒܢ ܠܟ ܘܙܘܥܐ ܨܒܝܢܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܫܘܠܛܢܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ . ܗ̇ܝ ܕܐܦܣ ܕܢܬܩܪܝܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܡܣܬܝܒܪܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܐܝܢ̈ ܠܟܪܤܛܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܕܡܠܬܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܐܫܬܘܬܦܬ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܟܝܡܝܢ ܗܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܪܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܟܕ ܕܝܠܗ̇ ܕܚܣܝܪܘܬ ܗܠܝܢ . ܕܗܟܢܐ ܓܝܪ ܫܦܝܪ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܡܣܬܒܪܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܕܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܠܦܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܒܠܝܠܬܐ ܣ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܟܬܪ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ . ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܬܪܝܨܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܫܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܟܕ ܐܠܗܘܬܗ ܠܐ ܚܣܪܐ . ܗܠܝܢ ܟܝܢܐܝܬ ܟܠ ܟܝܢܐ ܢܓܕ ܘܬܘܒ ܐܝܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܕܚܐܫ ܒܣܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܐ ܕܟܝܢ . ܘܬܠܦܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܗܠܝܢ . ܕܬܦܪܫܘܢ ܒܝܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܛܡܐܐ̈ ܘܒܝܬ ܗܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܠܒܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܥܗܕܬ ܠܢܟܦܘܬܟ ܒܐܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܥܒܕܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܘ ܗܠܝܢ ܠܫܘܚܠܦܐ ܗܢܐ ܟܝܢܝܐ ܥܠܬܐ ܕܦܘܠܓܐ ܥܒܕܝܢ . ܟܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡܗܬܐ̈ ܕܓܘܫܡܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܐܠܐ ܗܟܝܠ ܒܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܡܠܬܐ ܕܒܣܪܐ ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܢܦܫܐ . ܐܠܐ ܐܦܢ ܗܘܝ̈