simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ . ܕܡܓܫܡܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܩܒܠ . ܘܗܘܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܡܬܓܫܫܢܐ ܡܛܠܬܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡ̇ܪ . ܝܘܠܝܘܣ ܡܬܬܘܕܐ ܒܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܝܐ ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܡܬܬܥܒܕܢ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܢܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܡܫܚܠܦܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡ̇ܥܒܕ . ܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܡܥܒܕܢܘܬܗ . ܘܙܘܥܐ ܡܥܒܕܢܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܒܗܝܢ̈ ܒܡܠܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܝ̈ ܐܠܦ̇ܘ ܗܠܝܢ ܩܒܠ ܕܢܥܘܠ ܘܕܡܪܟܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܫܒܝܚܐܝܬ ܡܪܟܒ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܠܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܘܣܝܐ ܪܡܙܢ̈ . ܠܐ ܬܗܘܐ . ܐܠܐ ܢܨܝܚܬܐ ܗܠܝܢ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܘܡܐܢܘܗܝ̈ ܗܘܘ ܚܘܪܐ̈ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܕ ܡܢ ܐܒܐ ܝ̇ܠܦܬ ܐܝܬ ܠܝ . ܫܦܝܪܐ ܕܝܢ ܕܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܢܚܘܐ ܗܠܝܢ ܝܗ̇ܒ ܝܩܪܗ̇ ܠܡܚܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܘܝ ܥܬܝܩܐ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܢ ܣܡ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܦܨܚܢܐܝܬ ܐܬܬܘܣܦ . ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ ܗܘܫܥ . ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܚܓܝ ܦܝܠܣܘܦܣܐ ܥ̇ܒܕ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܘܠܘ ܫܘܝܝ̈ ܟܝܢܐ ܕܚܕܕܐ̈ . ܟܕ ܐܬܚܝܕܘ ܕܝܢ ܚܕ ܗܠܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ . ܡܫܚܠܦܝ̈ ܓܝܪ ܐܕܫܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܘܕܘ . ܐܢ ܕܝܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܦ ܗܘ ܗܠܝܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܦܢܛܩܘܤܛܐ . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܐܘ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܬܘܒ ܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܒܪܐ ܐܒܐ ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܡܚ̇ܬܡ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ ܟܕ ܐܘܣܦ
SevAnt&SergStyl:Corres ܛܡܐܐ̈ ܥܦܝܦܐ ܒܟܝܢܐ̈ ܘܒܩܢܘܡܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܒܪܐ ܣܬܪܝܢܢ ܗܠܝܢ ܘܕܡ̇ܥ ܒܢܡܘܣܐ ܕܓܘܫܡܐ ܐܠܐ ܚܢܢ ܟܕ ܝܕܥܝܢܢ ܕܠܘ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܡܠܬܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܗ̇ܝ ܕܢܬܚܙܐ ܘܢܬܓܫܫ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫ ܐܢܫܐܝܬ ܗܠܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܫ̇ܟܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܚܝܐ̈ ܐܟܪܙ . ܐܠܐ ܡܢ ܐܝܟܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܟܢ ܩܘܝܘ ܠܐ ܡܡܙܓܐ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܕܐܬܚܝܕܘ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܒܠܒܠܐܝܬ ܠܐ ܐܬܡܙܓܘ ܐܟܚܕܐ ܐܝܟܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܗܘܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܚܕܝܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܠܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܠܘ ܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܠܐ ܐܢܫ ܒܦܝܣ ܡܠܐ̈ ܢܛܥܝܟܘܢ . ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܗܠܝܢ ܚܒܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܢܣܛܐ . ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢܬܕܟܪ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܠܗ . ܕܐܡܬܝ ܕܡܡܠܠ ܕܓܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܘܟܕ ܝܠܦܢܢ ܕܠܘ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܟܝܢܐ ܬܚ̇ܡ . ܘܐܢ ܠܐܢܫ ܪܚܝܡܐ ܕܗܟܢ ܢܩܪܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܕܐܘ ܛܪܘܢܘܬܐ ܦܣܩܬ ܐܘ ܡܟܣܢܘܬܐ ܦܪܫܬ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܡܝܬܝܢ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܘܚܢܢ ܢܗܝܡܢܟ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܘܐܣܬܢܩ ܥܠ ܦܘܫܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܝ̈ ܟܘܪܟܐ̈ ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܝܬܝܪܘܬܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܒܣܪܐ ܕܝܠܢ ܡܩܝܡ . ܚܛܝܬܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܘܒܪ ܟܝܢܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܪܟܒ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܦܓܥ ܒܝ ܒܡܨܥܬܐ ܕܩܪܝܢܐ ܩܕܡ ܣܦܐ ܡܕܡ ܕܩܕܡ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܝܩܝܪܐ ܘܐܡܬܝ ܕܚܙܘܐ ܠܝܬ ܕܡܦܪܫ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܡ̇ܪ