simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܐܚܝܕܝܢܢ ܫܦܝܪܐ ܕܢܕܪܫ ܗ̇ܝ ܕܡܢܟ ܐܫܬܘܫܛܬ ܐܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܡ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܗܠܝܢ ܕܣܡܘ ܐܒܗܝܟ̈ . ܟܕ ܬܚܘܡܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܠܦܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܒܠܝܠܬܐ ܣ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܟܬܪ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ . ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܬܪܝܨܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܠܘ ܓܘܟܚܐ ܦܐܝܐ ܝܗܒܢ ܥܠܝܢ ܠܣܩܘܒܠܝܐ̈ ܠܐ ܐܡܪܝܢܢ ܗܠܝܢ ܕܡܙܥܩ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܡܠܝܟ̈ ܬܙܕܕܩ ܘܡܢ ܡܠܝܟ̈ ܬܬܚܝܒ