simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܝܡ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܠܝܢ ܕܗܦܟܐ ܡܠܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܢ ܐܢܫܐܝܬ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܐܫܬܘܬܦܬ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܣܬܝܒܪܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܐܫ ܒܣܪܐ . ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܡܢ ܓܘܫܡܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܟܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܝܫܢ ܘܠܒܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܢܫܝܢ̈ ܕܢܦܣ̇ܩܘܢ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘ̇ܠܐ ܠܓܡܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗ̇ܝ ܕܢܨܒܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܬܬܥܒܕܢ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܝܘܩܢܐ ܕܩܢܘܡܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܝܕܥܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܢܘܡ ܗܘ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܒܦܠܩܘܢܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܪܘܫܡܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܘܣܝܐ ܘܕܝܠܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܡܪܚܬ ܠܘܬܟܘܢ ܐܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡܪܝܢܢ ܠܟ . ܗܠܝܢ ܐܬܗܓܐ . ܒܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܢܬ ܠܢ . ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܓܪܬܟܘܢ ܐܠܗܝܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܓܕܫ ܠܢ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܬܐܡܪ ܡܗܝܡܢܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܦܠܓܝܢ ܒܗ̇ܝ