simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܦܟܐ ܡܠܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܡܒܣܪܐ ܕܡܠܬܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܒܣܪ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܡܢܗ ܘܠܗ ܣܝܡ ܐܝܬܝܗ̇ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܢ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܟܬܝܒܢ̈ ܡܛܠܬܗ . ܘܗܕܐ ܠܩܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܫܐܝܬ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܡܣܬܝܒܪܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܐܝܢ̈ ܠܟܪܤܛܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܕܡܠܬܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܐܫܬܘܬܦܬ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܫܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܕ ܐܠܗܘܬܗ ܠܐ ܚܣܪܐ ܠܠܐ ܗܠܝܢ ܠܘ ܡܛܠ ܕܠܡܠܬܐ ܢܦ̇ܪܫ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܚܐܫ ܒܣܪܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܟܢ̈ ܠܡܪܟܒܐ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ ܐܣ̇ܬܪܩ ܗܠܝܢ ܩ̇ܪܒ ܠܐܠܗܘܬܐ ܘܠܟܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܡܢ ܓܘܫܡܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܘܕܝܫܢ ܘܠܒܪ ܡܢ ܕܪܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܢܬܚ̇ܡ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܝܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܠܫܡܐ ܕܩܘܛܪܓܐ ܗܦܟܬ ܗܠܝܢ . ܕܡܢܗܘܢ ܐܫܬܡܠܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܕܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܫܒܚܘ ܕܩܒ̇ܠ ܪܘܟܒܐ ܕܝܠܢ ܘܐܫܬܘܬܦ ܗܠܝܢ ܠܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܕܡܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܘ̇ܠܐ ܠܓܡܪ ܢܕܚܠܢܟ . ܙܒܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܕܢܐܡܪ ܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܢܗܘ ܕܐܦ ܠܡܠܝ̈ ܡܣܟܢܝܬܐ̈ ܐܫܘܝܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܢܦܣ̇ܩܘܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܡܬܬܥܒܕܢ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܡܥܒܕܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܐܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܢܨܒܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܘܡܫܡܗܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܡܚܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܘܝܘܩܢܐ ܕܩܢܘܡܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܢܐ ܡܫܬܡܠܝܢ̈ ܘܩܝܡܢ̈ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܡܫܬܡܠܐ . ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܐܬܬܙܝܥ ܘܥܒܕ ܘܕܠܐ ܩܢܘܡ ܗܘ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܪܘܫܡܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܛܠܢܝܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܗܠܝܢ ܘܒܕܒܚܐ̈ ܕܐܪܘܢܐ̈ ܘܕܕܟܪܐ̈ ܘܕܣܡܝܕܐ . ܘܒܦܠܩܘܢܬܐ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡܪܚܬ ܠܘܬܟܘܢ ܐܘ ܐܒܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܘܒܪܘܚܩܐ ܒܕܘܟ ܡܢ ܛܟܣܐ ܗܠܝܢ ܢܝܩܪ ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܒܫܪܪܐ ܐܠܗܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܘܕܝܠܝܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ . ܕܐܦ ܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܗ̇ܢܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܦܐܝܬ̈ ܠܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܦܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܬܗܓܐ . ܒܗܠܝܢ ܗܘܝ . ܐܝܟܢܐ ܕܫܘܘܫܛܟ ܓܠܝܐ ܢܗܘܐ ܠܟܠܢܫ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܠܚܡܐܝܬ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܠܝܚܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܟ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܘܬ ܐܓܪܬܟܘܢ ܐܠܗܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܡܠܦܐ . ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ . ܕܐܢܬ ܪܕܐ ܐܢܬ ܘܡܐܣܐ ܐܢܬ ܠܢ . ܡܚܐ ܐܢܬ ܘܡܚܠܡ ܐܢܬ ܠܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܢ ܠܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܠܗ̇ܘ ܪܒܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܩܪܐ ܕܥܡܠܐ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܬܘܒ ܠܘܬܟ ܬܪܥܝܬܐ ܡܬܚܝܢ ܚܢܢ ܣܒܪܐ ܛܒܐ ܢܓܕܫ ܠܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܡܦܠܓܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܐܢܫܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܬܐܡܪ ܡܗܝܡܢܝܢܢ .