simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres . ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܐ ܙܕ̇ܩ ܗܟܝܠ ܕܢܦܠܓ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܠܐܚܪܢܝܘܬ ܗܠܝܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܫܘܐܠܐ ܘܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܒܗ̇ܘ ܕܚܕ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܐܦ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܗܠܝܢ ܡܬܚܙܐ . ܘܡܬܓܫܫܢܐ ܘܠܐ ܡܬܓܫܫܢܐ . ܘܡܬܚܙܝܢܐ ܗܠܝܢ ܘܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܢܬܬܘܕܝܢ̈ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܢܗܘܐ ܕܒܝܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܦܓܪܗ ܟܕ ܛܒ ܟܝܢܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܢܐ ܘܟܕ ܡܢ ܠܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܣܘܪܩܐ ܕܝܠܗ ܥ̇ܒܕ ܟܠܗܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܢܫܘܬܐ . ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܢܫܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܒܒܣܪ ܥܡܢ ܡܢ ܐܢܬܬܐ . ܗܘܝ̈ ܗܟܝܠ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ . ܚܕ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܡܣܬܟܠ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܢܫܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܢܐ ܡܫܬܡܠܝܢ̈ ܘܩܝܡܢ̈ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܡܫܬܡܠܐ . ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܐܬܬܙܝܥ ܘܥܒܕ ܘܕܠܐ ܩܢܘܡ ܗܘ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܗܢܐ ܡܫܬܡܠܝܢ̈ ܘܩܝܡܢ̈ . ܟܕ ܓܝܪ ܥ̇ܘܠܐ ܐܘܢܡܝܘܣ ܗܠܝܢ ܐܬܬܙܝܥ ܘܥܒܕ ܘܕܠܐ ܩܢܘܡ ܗܘ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܬܥܒܕܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܠܐ ܘܕܠܐ ܩܢܘܡ . ܘܠܐ ܚܕܐ ܓܝܪ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ . ܐܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܒܪ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܗܕܐ ܢܒܚܢ . ܕܒܪܢܫܐ ܗܟܝܠ ܕܐܟܘܬܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܕܐ ܢܒܚܢ . ܕܒܪܢܫܐ ܗܟܝܠ ܕܐܟܘܬܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܥܒܕܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܘܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܬܚܫܒ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܡܬܬܥܒܕܢ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܡܥܒܕܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܐܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܢܨܒܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܬܥܒܕܢ̈ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܘܡܠܝܐ̈ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܙܘܥܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܡܫܚܠܦܢ̈ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܢܦܠܓ ܐܘ ܢܦܪܫ ܡܫܟܚܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡ̇ܦܠܓ ܡܠܬܐ ܡܢ ܒܣܪܐ ܗܟܢܐ ܘܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ . ܕܐܦ ܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܗ̇ܢܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܦܓܪܐ . ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܦܪܓ ܒܬܕܡܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܥܒܕ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܡܫܡܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܗ ܡܥܒܕܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܛܝܫܬܐ ܘܕܒܝܬܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܨܥܪܐ̈ ܢ̇ܦܠ ܐܢ ܓܝܪ ܟܠܚܕܐ ܡܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܐܘ ܟܝܢܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܥܒܕܐ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܐܘ ܒܗܦܟܐ ܥܒܕܐ ܒܩܢܝܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܚܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܢܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܡܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܗܘܢ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܒܣܪ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܘܕܐ ܗܠܝܢ ܘܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܣܐܡ ܕܡܥܒܕܝܢ ܘܕܠܐ ܒܨܝܪܘܬܐ ܚܫܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܡܐ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܐܝܬ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܘܐܠܗܝܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܬܥܒܕܢ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܡܫܚܠܦܬܐ̈ . ܘܟܠܗܝܢ