simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܗܘܢ ܘܬܘܒ ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܡ̇ܦܠܓ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܠܬܪܝܢܘܬ ܗܠܝܢ . ܘܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܕܡܥܒܕܝܢ ܣܐܡ ܘܕܠܐ ܒܨܝܪܐܝܬ ܚܫܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܫܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܟܕ ܐܠܗܘܬܗ ܠܐ ܚܣܪܐ . ܗܠܝܢ ܟܝܢܐܝܬ ܟܠ ܟܝܢܐ ܢܓܕ ܘܬܘܒ ܐܝܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܕܚܐܫ ܒܣܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܟܝܢܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ . ܕܝܠܗ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܥܒܕܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܝܗܒܐ ܕܢܬܐܡܪܢ̈ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܠܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܐܝ̇ܕܐ ܐܪܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܟܕ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܕܨܗܝ ܘܕܠܐܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܐܝܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܣܪܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܚܘܝ ܕܠܡܐ ܕܢܟܦܢ ܘܢܨܗܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܠܬܐ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܐܝܟܐ ܡܠܦܝܢ ܚܢܢ ܕܐܬܒܣܪ ܒܫܪܪܐ . ܠܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܟܠܗܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܗܘܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܚܕܝܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܠܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܠܘ ܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܒܗܝܐ̈ ܟܬܒܝܢܢ ܒܢܦܫܬܐ̈ ܠܐ ܢܪܓܙ ܠܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܦܓܪܐ ܐܬܪܟܒ ܠܐ ܚܫܘܫܐܝܬ . ܟܕ ܠܢܡܘܣܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܢ ܟܢܘܫܝܐ̈ ܓܝܪ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܦܘܠܐ ܒܬܪܟܢ ܗܠܝܢ ܠܐܣܘܛܘܬܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܛܪܕ . ܘܟܕ ܩܫܝܐܝܬ ܟܪܝܗܢ̈ ܗܘܝ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܬܐܕܘܪܣ . ܘܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܒܒܙܘܢܛܝܘܢ ܐܬܟܪܗ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܦܘܠܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܕܝܕܘܪܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܒܠܢܐ ܥܡ