simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܟܢ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܪܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܕ ܗܫܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܕ̇ܝܩܬ ܘܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚ̇ܐܪ ܐܢܐ ܡܬܩܦܣܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܙܬܐ ܘܠܘܬ ܦܘܫܟܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܩܪܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ . ܟܕ ܐܢܬܘܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܘܥܪܢܐ̈ ܒ̇ܥܝܢܢ ܡܫܟܚܝܢܢ ܗܠܝܢ . ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܒܣܪܐ ܕܚܝܐ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܒܗܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܝܛܬܐ̈ ܒܩܘ ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܥܡܟܘܢ ܬܪܨܘ ܐܣܩܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܕܝܫܐ̈ ܠܛܡܐܐ̈ ܘܒܝܬ ܗܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܠܒܝܬ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܠܒܝܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܟܝܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥܬ . ܡܛܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܘܣ ܗܠܝܢ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܦܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܐܬܝܕܥܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܢܟܦܘܬܟ ܕܐܚܪܢܝܘܬ ܟܝܢܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres . ܪܚܝܩܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܐܦ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܠܗܘܢ ܘܒܡܢܘܬܐ̈ ܡܩܝܡܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܡܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡܫܚܠܦܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܫܚܠܦܐ ܐܠܐ ܘܪܚܝܩܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܘܡܦܪܫܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܓܝܪ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܡܗ ܐܝܟ ܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡܪ ܐܦ ܗܠܝܢ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܘܗܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܬܘܕܝܢ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܐܬܬܣܝܡ ܐܬܩܝܡܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫ̇ܬܡܗ . ܘܕܠܐ