simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܩܕܡܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܡܕܢܚܐ ܠܐܣܘܛܘܬܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܛܪܕ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܐܢܐܝܬ ܒܬܪ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܪܝܫܐ ܕܝܠܢ ܡܚܘܝܢ . ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܢ ܟܢܘܫܝܐ̈ ܓܝܪ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܦܘܠܐ ܒܬܪܟܢ ܗܠܝܢ ܠܐܣܘܛܘܬܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܛܪܕ . ܘܟܕ ܩܫܝܐܝܬ ܟܪܝܗܢ̈ ܗܘܝ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܬܐܕܘܪܣ . ܘܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܒܒܙܘܢܛܝܘܢ ܐܬܟܪܗ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܦܘܠܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܕܝܕܘܪܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܒܠܢܐ ܥܡ