simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܫܒܚܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܐܬܚܫܚܘ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ . ܕܒܗ̇ ܫ̇ܐܠ ܕܐܝܟܢ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܪܥܘܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܕ̇ܝܩܬ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܒܙܠܝܩܐ̈ ܫܡܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܪܓܝܣ ܒܨܝܪܐ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܒܡܪܢ ܚܕܝ . ܟܕ ܗܫܐ ܠܘܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܙܬܐ ܘܠܘܬ ܦܘܫܟܐ ܚܝܪܝܢ ܠܝ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܣܦܝܢܬܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܒܙܠܝܩܐ̈ ܫܡܫܢܝܐ̈ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܚ̇ܐܪ ܐܢܐ ܡܬܩܦܣܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres . ܟܕ ܐܢܬܘܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܡܦܣܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܕܟܡܐ ܕܚܝܠܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܢܦܠܝܢ ܘܠܘܬܗܘܢ ܗܦܟܝܢ ܫܐܠܝܢ ܚܢܢ ܥܩܪܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܦܫܐ . ܘܟܕ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܡܗܦܟ ܗ̇ܘܝܬ ܗܘܢܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܫܐ ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡܦܠܓܬܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܡܫܬܓܫܢ̈ ܠܝ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܕܝܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܟܕ ܠܘܬ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܒ̇ܥܝܢܢ ܡܫܟܚܝܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܒܣܪܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܒܐ ܓܝܪ ܕܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܠܐ ܗܠܝܢ ܢܬܝܠܕ . ܘܟܕ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܝܠܕ ܐܦ ܢܬܚ̇ܒܠ . ܐܝܟܐ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܒܗܕܐ ܕܡ̇ܐ ܠܗ ܗܟܢܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܚܕܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܓܝܪ ܕܠܒܪܢܫܐ ܕܝܠܝܬܐܓܚܘܟܘܬܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܥܡܟܘܢ ܬܪܨܘ ܐܣܩܘ . ܘܠܐ ܬܕܚܩܘܢ ܙܥܘܪܘܬܝ ܘܫܒܪܘܬܝ . ܗܠܝܢ ܫܩܠܛܥܢܐ . ܘܡܢܟܘܢ ܘܠܟܘܢ ܡܚܫܒܬܝ̈ ܫܝܛܬܐ̈ ܒܩܘ ܘܠܘܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܕܟܝܢ ܠܒܝܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܟܝܢ . ܘܬܠܦܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܗܠܝܢ ܠܫܪܒܬܟܘܢ̈ . ܕܬܦܪܫܘܢ ܒܝܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܛܡܐܐ̈ ܘܒܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܐ ܕܟܝܢ . ܘܬܠܦܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܗܠܝܢ . ܕܬܦܪܫܘܢ ܒܝܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܛܡܐܐ̈ ܘܒܝܬ ܗܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܠܒܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܬܝܕܥܬ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܣܩܝ̈ ܠܬܐܘܪܝܐ ܘܥܣܩܝ̈ ܠܡܬܡܠܠܘ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܦܢ ܓܝܪ ܘܚܕ ܡܬܐܡܪ ܡܢܢ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܟܬܒ ܒܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܘܣ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܢܟܦܘܬܟ ܕܐܚܪܢܝܘܬ ܟܝܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܘ ܐܟܚܕܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܒܣܪܐ ܡܬܪܢܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܩ̇ܕܡܬ ܗܟܝܠ ܐܬܝܕܥܬ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܦܠܓ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܕܗ̇ܝ ܕܝܢ ܬܕܥ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܝܚܝܕܝܐ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܟܝܢܗ . ܐܠܐ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܠܝܨܢ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬ ܒܗ ܒܟܠ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܕܗ̇ܝ ܕܝܢ ܬܕܥ ܢܟܦܘܬܟ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܐܦ ܒܡܫܘܕܥܘܬܐ ܕܟܝܢܐ . ܘܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܩܝܡܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܠܘ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܦܘܪܫܢܐ . ܪܚܝܩܝܢ ܓܝܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܡܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡܫܚܠܦܝܢ . ܚܕ ܕܝܢ ܩܢܘܡܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܘܠܓܐ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܘܒܡܢܘܬܐ̈ ܡܩܝܡܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܘܡܦܪܫܝܢ . ܟܕ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܕܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܟܠ ܡܫܚܠܦܐ ܐܠܐ ܘܪܚܝܩܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܫܬܡܗ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܕܐܦܠܐ ܒܡܕܡ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܦܘܪܫܐ . ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܓܝܪ ܡܬܚܙܝܢ̈