simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܪܓܬܐ ܡ̇ܣܠܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ X ¹ܩܝܣܘܗܝ̈
JnDalya:Epist . ܘܐܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ²¹ XX ܝ̇ܠܕܐ
JnDalya:Epist ܟܕ XX ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܫ̇ܬܠܚܝ ܢܦܫܢ ܆
JnDalya:Epist ܆ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܣܝ̣ܟ . ܘܐܦܢ
JnDalya:Epist ܀ 3ܛܪ ܐܚܝ ܗܠܝܢ XX ܙܘܗܪܝ̈ ܪܚ̇ܡܟ
JnDalya:Epist . ܘܡܐ ܕܫ̣ܡܥ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܬܒ ܗܘܐ
JnDalya:Epist ⁴⁶ܡܫܬܟܚܐ ܠܗ ܒܥܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܀ 5ܘܡܟܐ ܘܠܗܠ
JnDalya:Epist ܓܠ̇ܙܬ ܠܩܢܘܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܘܝܪܬܘܬܝ ܚܫܘܟ
JnDalya:Epist : X ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܐܚܘܗܝ X
JnDalya:Epist ܐܦܘܗܝ̈ ܆ ܢܒܥܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܒܝܚܢ̈ ܕܒܗܝܢ ܪܘ̇ܙܝܢ
JnDalya:Epist ܆ ܢ̣ܣܒܘ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ¹⁷ X ܕܝܠܗ
JnDalya:Epist . ܟܠ ܕܛ̣ܥܡܘ ܗܠܝܢ ܆ ܠܐ ܡܬ̣ܩܛܥܐ
JnDalya:Epist ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܬܕܟܪܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܬܛ̇ܪܦܘ X
JnDalya:Epist ܡܨ̇ ܠܐ . ܗܠܝܢ X⁶ܐܚܝ̈ : X⁷
JnDalya:Epist . ܘܠܡܢܐ ⁷⁰ܪܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܪ . ܐܠܦܝܢܝ
JnDalya:Epist ·ܩ ܠܐ ܬܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܕ ܠܐ ܝ
JnDalya:Epist ܠܐ ܬ ܡ̇ܠܠ ܗܠܝܢ ܕ ܠܐ ܝ
JnDalya:Epist ⁸²ܢܥ̇ܠܐ ܡܠܬܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝ ⁸ܕܥܠܡ ܙܒܢܐ
JnDalya:Epist ܙܒܢܐ ܆ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܪܐ ܥܠܡܐ̈ .
JnDalya:Epist ܀ 3ܡܫܟܚܢ̈ ܟܝ ܗܠܝܢ ܠܡܐ ܠܦ ܡܢ