simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist 5 . ܘܡܟܐ ܘܠܗܠ ܫܿܦܝܘܬܐ ܒܬܡܗܐ ܡܩܝܼܡܐ ܠܗ ܘܙܘܥܐ̈ ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܐܿܡܪ . ܐܒܐ ܐܒܐ ܐܒܐ . ܗܕܐ ܠܚܘܕ ܡܫܬܟܚܐ ܠܗ ܒܥܕܢܐ̈
JnDalya:Epist ܕܝܠܗ ܆ ܡܢ ܥܣܩܘܬܐ ܕܝܘܒ̇ܫ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܀ ܠܗ ܕܬ ܠܬܝܢ ܘܚܡܫ̈ ܗܠܝܢ ܩܘܝ̇ܡ 1ܚܝܘܗܝ̈ . X¹ܐܠܐ ܢ̇ܬܦ ܠܗ̇ X ⁵ܡܢ ܕܝܠܗ̇ X ⁵ܠܘܬ
JnDalya:Epist ܆ ܠܐ ܡܬ̣ܩܛܥܐ ܠܗܘܢ ⁴⁹ܒܣܘܓܐܐ ܕܢܣܝܘܢܐ̈ . ܘܟܠ ܕܨ̇ ܒܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܣ̇ܘܩܐ ܡܒ̇ܣܡܢܐ ܕܚ̇ܝܠܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܟܠ ܕܛ̣ܥܡܘ
JnDalya:Epist ܐ̇ܡܪ ܐ ܢܬ . ܐ ܠܐ ܠܢܗܝܪܐ̈ Xܝ ܢܘܗܪܐ ܓܠܝܐ . X⁶ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܠܝܢ ܐ ܢܐ . ܦܪ ܘ̣ܥ ܗܠܝܢ ܕܝ̣ܙܦܬ ܇ ܘܣ̣ܒ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܚܫܘܟܢ̈
JnDalya:Epist ܟܠܗܝܢ ܐܚܝ ܛܿܥܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܫܐܕܐ̈ . ܘܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܘܿ ܕܡܘܼܬ ܟܘܪܣܝܐ ܐܘܼ ܡܪܟܒܬܐ ܘܪܟܫܐ̈ ܕܢܘܪܐ
JnDalya:Epist ܕܣܒܝܪܝܢ ܡܘܬܪܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܘܿ ܠܢ ܡܿܩܪܫܝܢ ܡܢ ܪܬܚܢ ܐܘܿ ܗܠܝܢ . ܫܐܘܠܐ̈ ܘܦܘܢܿܝ ܦܬܓܡܐ̈ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܬܒ̣ܥܐ . ܐܦܠܐ
JnDalya:Epist ܝ ⁸ܕܥܠܡ ܙܒܢܐ ܆ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܪܐ ܥܠܡܐ̈ . ܐ܏ܘ ܒܪܢܫܐ ܗܠܝܢ ⁸¹ܐ̇ܬܠ ܠܟ ܠܩܛܐ ܗܢܝ ܐܐ ܘܚܠܝܐ . ⁸²ܢܥ̇ܠܐ ܡܠܬܢ ܡܢ
JnDalya:Epist ܗܿܘ ܕܝܿܬܒ ܗܘܐ ܒܝܬ ܒܿܟܐ ܫܒܪܐܝܬ ܐܝܟ ܝ̣ܠܘܕܐ ܕܐܪܓܫ ܗܠܝܢ ܒܟ ܐܝܕܝܐ̈ . ܘܠܟܠ ܟܪ ܕܬܐ̣ܙܠ ܥܡܟ ܐܿܝܬܝ . ܘܡܐ ܕܫܼܡܥ
JnDalya:Epist ܡܢ ܣܝ̣ܡܬ ܚܝܐ̈ ܕܟܠ ܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܐܿܝܬܝ ܓܝܙܒܪܗ . ܡܠܝܐ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܝܠܢ ܚܒܢܢܐ̈ ܘܡܩܛܥܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܿܠܛ ܐܢܐ ܥܠ ܕܐܝܟ
JnDalya:Epist : ܫ̇ܪܝܬ̇ ܩ̇ܦܣܐ ܬܐܘܪܝܐܐ ܕܢܦܫܟ ܇ ܘܡܬܡ̇ܠܐ ܠܒܟ ܫܚ̇ܩܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܙܐܦܐ . ܐܢܕܝܢ ܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܡܘܬܐ̈
JnDalya:Epist ܠܐ ܡܬ̣ܩܛܥܐ ܠܗܘܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܢܣܝܘܢܐ̈ . ܘܟܠ ܕܨܿܒܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܣܿܘܩܐ ܡܒܿܣܡܢܐ ܕܚܿܝܠܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܟܠ ܕܜܥܡܘ
JnDalya:Epist ⁵ܡܢܐ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܚ̣ܙܝܬ ܠܫܦܝܥܘܬ ܪܚ̣ܡܘܗܝ̈ ܕܛ̇ܒܐ ܗܠܝܢ ܒܦܫܝܪܬܐ̈ ܘܢ̣ܐܚܐ ܆ ܗܠܝܢ ܠܥܘܕܪܢܢ ܘܠܐܝܩܪܢ . ⁵ܘܠܗ
JnDalya:Epist ܙܘܗܪܝ̈ ܪܚܿܡܟ ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܫܓܡܐ ܗܘ ܕܘܒܪܢ ܗܠܝܢ . ܘܐܦܢ ܢܿܒܗܐ ܒܗ ܟܝܢܐܝܬ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܚܿܡܝܐ 3 . ܛܪ ܐܚܝ
JnDalya:Epist ܬܫ̇ܬܠܚܝ ܢܦܫܢ ܆ ܒܡܨܝܕܬܗ̈ ²⁶ ܕܒܥܠܕܪܐ X⁷ܠܡܦܠ ܠܝܬ ܗܠܝܢ ܕܐܚܐ̈ ܒܛܝ̇Xܝ ܡܢ XXܦܘܠܚܢ ܚܝܝܗܘܢ̈ XX . ܟܕ XX ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܠܬܚܬ ܐܬܪܐ ܠܡܥܠ ܠܬܘܘܢܝܗܝܢ̈ . ܐܠܐ ܢܩܘܡܢ̈ ܚܕܪܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܝܠܝ̈ ܩܘܕܫܟ . ܘܡ̣ܠܝ ܐܢܝܢ̈ ܡܢ ܕܝܠܟ ܆ ܕܠܐ ܢܫ̣ܟܚܢ̈
JnDalya:Epist ܕܫܒܪܐ̈ ܝܠܝܕܝ̈ ܡܢ ܪܘܚܐ . ܗܝܕܝܢ ܦܐܪ ܗܣܝܐܐ ܕܓܡܝܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܠܡܩܪܐ ܐܒܐ . ܐܒܐ . ܒܠܚܘܕ Xܝ ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕ ܠܡ̇ܣܓܝܘ ܕܡܥܐ̈
JnDalya:Epist ܕܝܠܟ ܬܙ̇ܒܢ ܆ ܬܙܒ̣ܢ ܠܟ ܠܗ̇ܘ ܕܐܙܕܒܢ ܒܐܣܪܐ̈ ܬܠܬܐ̈ . ܗܠܝܢ Xܝ ܚܫܝ̈ ܙܢܝܘܬܐ ܢܕܝܕܝ̈ ܠܚܬܢܐ ܦ̣ܐܐ ܡܢ ܟܠ ܀ 3ܐܢ
JnDalya:Epist ܕܠܐ ܫܡܝܥܢ̈ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܕܐܬܟܿܫܪ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܫ̣ܟܚ ܗܠܝܢ . ܚܿܕܐ ܐܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܿܙܐ ܐܢܐ . ܡܿܪܘܙܢ̈ ܠܝ ܝܬܝܪ
JnDalya:Epist ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܘܢܘܪܢܝܢ̈ ܕܥܡܗ ܡܛܠ ܟܘ̣ܫܪܗ . ܘܥܡܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܥ̣ܗܕ ܗܠܝܢ ܕܓܢܒܪܐ ܡܪܝ ܐܢܛܘܢܝܘܣ . ܒܪܡ ܪܘܚܢܝܢ̈
JnDalya:Epist ܕܒܗܝܢ ܐܬܛܿܪܦܘ ܒܙܒܢܐ ܕܒܘܚܪܢܐ . ܠܦܘܬ ܥܘܫܢܐ ܕܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܕܢܿܚ ܫܡܫܐ ܕܚܕܘܬܐ̈ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܬܕܟܪܝܢ