simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist . ܐ ܠܐ ܡܩ̇ܠܣ ܠܡ̇ܥܗܕܢܗ X⁰ܥܠ 1ܕܝܠܗ . ܘܡ̇ܘܪܒ ܗܠܝܢ . ܡ̣ܢܘ ܕܐܬ ܡ̇ܙܓ ܒܟ ܆ ܠܐ ܥ̇ܕ ܠ ܠܡܓܪܓܢܐ ܕܪܚܡ̇ܗ ܒܕܐܝܟ
JnDalya:Epist XX X¹ܕܓ̇ܒܐ ܨ ܒܝܢܗ XX . ܕܡܝܬ ܪܐ XX ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܣܬ ܝܒܕ̇ ܘܠܐ ܡܢܗܝܢ ⁰ܝ ܢ̇ܣܠܐ ܆ ܘܢ̣ܡܠܐ ܟܪ ܣܗ ܡܢ
JnDalya:Epist ܘܠܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝ̇ܬܝ XXX X -- ·XܢX XX : X ܠܝܢܘܕ X . -- ⁰ܢX ܗܠܝܢ ܕܐܘܠܨ ܢܐ . X⁰ ܝܚ XXX : X ܘܥܠ XXX ܐܢ̇ܐ ܕܘܝܐ ܕ ܠܐ ܥܡ
JnDalya:Epist ܐܝ̇ܬܝ XXX X -- ·XܢX XX : X ܠܝܢܘܕ X . -- ⁰ܢX XX : X ܕ ܗܠܝܢ ܢܐ . X⁰ ܝܚ XXX : X ܘܥܠ XXX ܐܢ̇ܐ ܕܘܝܐ ܕ ܠܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܥܡ
JnDalya:Epist ܕܦܓܪܐ ܥܡ X⁵ܦܓܪܐ ܆ ܘܠܐ ܕܬܚ̣ܣܪ X⁶ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ . ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܢܫ̣ܘܛ . ܘܢܬܥ̣ܠܒ ܘܠܐ ܢܥܠܘ̣ܒ . ܦ̇ܩܚ ܕܢܐܒܕܢ̈
JnDalya:Epist ܕܢܦܫܐ . 39ܘܕܝ̣ܢܐ ܥܡ ܐܢܫ ܠܐ ܢ̣ܐܡܕ̇ ܐܠܐ ܢܣ̇ܝܒܪ ܐܦ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ ܥܡ X⁵ܦܓܪܐ ܆ ܘܠܐ ܕܬܚ̣ܣܪ X⁶ܚܕܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܥܠܡܐ . X X⁹ 41ܘܢܫ̣ܬܡܥ X⁹ܠܪܝܫܢܐ̈ ⁶⁰ܘܡܢ ܗܠܝܢ X⁷ܕܢܬܬܕܝܢ ܐܝܟ ܚܝ̇ܒܐ . 40ܘܠܐ ܢ̣ܪܚܡ X⁸ܢܦܫܗ ܒܚܕܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܡܪܝܪܢ̈ ܢ̇ܒܥܐ ܚܠܝܘܬ ܗ . X⁹ܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܒܛܘܪܦܝ̈ . ܗܠܝܢ ܩܐܝܬ ܫ̇ܠܡܘ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ X⁸ܘܡ̇ܢܥܘ ܠܘܬ ܗ . ܐܣ̇ܬܟܠܬ ܕܡܢ
JnDalya:Epist ܕܣ̇ܝܒܪ ܀ ⁵¹·⁵⁰ 5ܒܚܫܐ ܥܣܩܐ ܕܝܘܡܐ ܝX ܕܬ̣ܛܥܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܛܥ̣ܝܢ ܐܢܐ ܫܘܡܬ̈ ܗ ܒܗܕܡܝ̈ ܆ ܪܘ̇ܙ ܐܢܐ ܕܫܟ̣ܝܚܢ̈ ܒܝ
JnDalya:Epist ܕܝܠܟ ܆ ܢ̇ܠܒܫܟ ܢܘܗܪܗ ܘܢܚ̇ܦܐ ܡܢܟ XX ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ . X ܐܢ ܗܠܝܢ ܆ ܢܙ̇ܗܝܟ ܒܫܘ̣ܒܚܗ X⁶ܢܘܓܪܐ X⁷ܕܠܐ ܣ̇ܘܦܐ . ܐܢ ܬܫ̣ܠܚ
JnDalya:Epist ܕܝܠܟ . X ܐܢ ܬܫܒ̣ܘܩ X X 43 ܘܠܐ ܝܕܥܐ : X XX XX -- X܏⁰ . X⁰ܩ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܬܫ̣ܠܚ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܆ ܢ̇ܠܒܫܟ ܢܘܗܪܗ ܘܢܚ̇ܦܐ ܡܢܟ XX
JnDalya:Epist XX ܕ ܩܢ̣ܐ ܐܢܬ ܆ ܬ ܩ̣ܢܝܘ ܗܝ ܠܗ ܒܢܦܫܟ ܘܠܥܠܡ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܫܪܘܬܗ X . -- X⁰ܒ̇Xܝ . -- X⁸ܩ ܦܓܪܢ XX -- . XܢX XX : ܩ
JnDalya:Epist ܟܠܗܝܢ ܣ̇ܥܪܐ ܕܐܒܬܐ ܣ̇ܪܘܚܬܐ . ܬܫ̇ܬܢܩܝ X ⁷ܗ̣ܝ X . ܗܠܝܢ ܩܛܠܐ̈ ܘܟܠ ܒܝܫܢ̈ X⁰ ⁷¹ܡܛܠܬܗ̇ ܕܫܝܘܠ ܕܬܬ ܡ̣ܠܐ .
JnDalya:Epist ܐܢܘܢ ܦܐܪܐ̈ ܣܪܝܐ̈ ܕܡܢܗ̇ 1ܡܬ̣ܚܙܝܢ X ⁷X . ⁷ܒܕܡ̣ ܘܬ ܗܠܝܢ ܠܢ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܡ̇ܠܝܢܢ ܠܗ̇ ܙܒ̣ܠܐ ܡ̇ܣܓܝܢܢ .
JnDalya:Epist ܙܘܗܪܝ̈ ܪܚ̇ܡܟ . ܕܒܗܘܢ ܬܬ ܢܛܪ ܀ . XܢX XX : X ܬܚܦܝܬܐ XX . ܗܠܝܢ ܗܘ XX . ܕܡܪܝ̣ܡ ܩܠܗ XX ܝܕܝ̣ܥ X ܗܘ ܕܡܫܝܚܐ ܠܝܬ ܒܗ ܀ 3ܛ̣ܪ
JnDalya:Epist ܘܢ̣ܚܫ . ܘܕܠܐ ܢ̣ܬܒܥ ܢܝ̇ܚܐ ܐܡܝܢܐ ܀ 2ܕܚ̇ܟܝܡܐ ܗܝ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܢ ܕܢ̣ܣܒ ܡܢܗ ܘܢ̣ܪܘܙ ܆ ⁵ܒܠܥܕ ܕܢ̣ܫܬܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܣܒܝܪܝܢ ܡܘܬܪܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܘ̇ ܠܢ ܡ̇ܩܪܫܝܢ ܡܢ ܪܬܚܢ X ܆ ܗܠܝܢ ¹ܫܐܘܠܐ̈ ܘܦܘܢ̇ܝ ܦܬܓܡܐ̈ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܬܒ̣ܥܐ . ܐܦܠܐ
JnDalya:Epist ܪܘܚܐ̈ ܠܐ ܡܛܟܣܐܝܬ ܆ ܨ̣ܡܚ ܥܠܝ ܢܘܗܪܐ ܕܨܠܘܬܟ ܇ ܒܐ̣ܬܪܐ ܗܠܝܢ ܩ̇ܝܡܐ ܗܘܬ̇ . ܘܟܕ ܬ̣ܩܦܘ ܡܟܫܘܠܐ̈ ܡܢ ⁶ܬܪܬܝܗܝܢ̈
JnDalya:Epist ܠܥܘܕܪܢܢ ܘܠܐܝܩܪܢ . ⁵ܘܠܗ ܗܠܝܢ ⁵ܡܢܐ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܚ̣ܙܝܬ ܗܠܝܢ : ܘܣ̣ܡ ܠܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܢܨܛ̇ܒܬ ܒܦܫܝܪܬܐ̈ ܘܢ̣ܐܚܐ ܆
JnDalya:Epist ⁵ܡܢܐ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܚ̣ܙܝܬ ܠܫܦܝܥܘܬ ܪܚ̣ܡܘܗܝ̈ ܕܛ̇ܒܐ ܗܠܝܢ ܒܦܫܝܪܬܐ̈ ܘܢ̣ܐܚܐ ܆ ܗܠܝܢ ܠܥܘܕܪܢܢ ܘܠܐܝܩܪܢ . ⁵ܘܠܗ