simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܡܬܦܿܠܓ ܐܢܬ ܕܠܘ ܫܪܪܐ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܝܿܠܦܬ ܡܢ ܩܪܝܢܗܿ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܫܿܠܚܐ ܡܢ ܟܘܟܒܐ̈ ܘܩܿܝܡܐ ܗܼܝ ܒܠܚܘܕܝܗܿ 3 . ܘܥܠ
JnDalya:Epist ܡܢ ܢܣܝܿܢܐ ܕܥܼܒܪ ܥܠܝ ܘܡܢܗܝܢ ܡܢ ܫܼܡܥܐ ܕܐܢܫܐ ܫܪܝܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܫܼܬܡܥ ܐܢܐ ܠܚܘܼܒܟ . ܟܕ ܡܢܗܝܢ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ̈
JnDalya:Epist ܟܿܬܒ ܐܢܐ ܘܡܿܘܕܥ ܐܢܐ ܠܚܘܼܒܟ 4 . ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܘܗܘܢܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܼܡܥܐ ܕܐܢܫܐ ܫܪܝܪܐ̈ ܕܐܬܗܝܡܢܘ ܥܠ ܪܐܙܐ̈ ܕܐܝܟ
JnDalya:Epist ܬܪܬܝܢ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܿܢܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܗܼܘ ܢܘܗܪܐ ܕܫܘܼܒܚܗ ܕܡܪܢ ܡܬܚܼܙܐ ܠܗܘܢܐ 7 .
JnDalya:Epist ܥܼܠܬܐ ܕܡܬܚܿܘܝܢܘܬܗܘܢ ܒܓܘ ܗܘܢܐ ܐܝܬܝܗܿ . ܩܪܝܿܢܐ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ . ܟܘܟܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܒܪܝܬܐ̈ .
JnDalya:Epist ܟܘܟܒܐ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܝ ܕܙܪܥܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܘܡܢ ܡܠܐܟܐ ܕܒܛܝܼܠܘܬܐ . ܘܕܒܦܣܝܩܬܐ̈
JnDalya:Epist ܕܐܒܗܝܢ̈ ܡܫܿܡܗܝܢ ܠܗܘܢ ܬܐܘܪܝܐܐ ܟܝܿܢܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܟܘܟܒܐ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܝ ܕܙܪܥܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ .
JnDalya:Epist ܕܡܥܐ̈ ܠܘ ܕܥܨܝܿܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܦܠܐ ܨܒܝܿܢܐ ܫܿܠܝܛ ܗܠܝܢ ܬܪܝܥܘܬ ܕܡܥܐ̈ ܘܡܿܦܘܠܬܐ ܐܡܝܼܢܬܐ ܕܩܕܡ ܨܠܝܼܒܐ .
JnDalya:Epist ܡܿܝܬܝܢܢ ܠܗ ܣܗܕܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܝܬܝܪ ܢܫܿܬܪܪ ܥܠ ܗܕܐ . ܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܐܿܡܪܬ 14 . ܘܕܠܐ ܐܢܫ ܢܬܦܿܠܓ ܥܠ
JnDalya:Epist ܟܠܗܝܢ ܐܚܝ ܛܿܥܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܫܐܕܐ̈ . ܘܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܘܿ ܕܡܘܼܬ ܟܘܪܣܝܐ ܐܘܼ ܡܪܟܒܬܐ ܘܪܟܫܐ̈ ܕܢܘܪܐ
JnDalya:Epist ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܚܼܙܝܢ ܐܙܕܗܪ 25 . ܘܚܼܙܝ ܐܚܝ ܐܙܕܗܪ ܬܘܒ ܐܦ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܡܬܚܙܝܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܒܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܦܿܪܫ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܐܘ ܐܚܝ ܡܢ ܝܿܕܥܐ ܕܐܿܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܼܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܢܘܪܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܫܐܕܐ ܕܪܡܘܼܬܐ 26 .
JnDalya:Epist ܕܡܘܬܐ̈ ܕܡܐ ܕܡܬܓܠܝܐ ܥܠܝܟ ܚܘܼܫܒܟ ܫܿܝܢܐ ܘܒܗܝܼܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܐܚܝ ܡܢ ܝܿܕܥܐ ܕܐܿܡܪ ܐܢܐ ܠܟ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܚܕܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܫܿܪܝܬܿ ܩܿܦܣܐ ܬܐܘܪܝܐܐ ܕܢܦܫܟ ܘܡܬܡܿܠܐ ܠܒܟ ܫܚܿܩܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗܿ ܙܐܦܐ . ܐܢܕܝܢ ܡܐ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܕܡܘܬܐ̈
JnDalya:Epist ܕܡܬܕܡܝܢ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܗܘܝܢ̈ ܠܘܬ ܢܦܫܐ ܒܥܕܢ ܗܠܝܢ . ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܕܡܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܡܬܚܘܝܢ̈ .
JnDalya:Epist ܚܿܒܝܒܝ ܐܟܡܐ ܕܐܬܬܿܒܥܬ ܡܢ ܚܘܼܒܟ ܪܫܿܡܬ ܠܟ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܗܘܝܢ̈ ܠܘܬ ܢܦܫܐ ܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ 27 .