simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܥܕ ܫܥܬܐ ܐܿܡܪܝܢ ܕܢܿܦܩ ܦܿܘܚܐ ܗܿܘ ܡܿܚܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܢ ܦܐܪܩܠܝܛܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥ . ܟܕ ܐܦ ܠܘܬ ܓܠܝ̣ܙܐ̈ ܕܡܢ
JnDalya:Epist . ܠܗܝܩܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܨܿܗܝܢ . ܟܦܢܐ̈ ܟܠܫܥ ܘܐܘܨܪܝ̈ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܕܝܠܗܘܢ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܢܗܘܢ ܠܡ̣ܐܢܐ ܘܢܿܘܚܐ ܠܕܐܟ
JnDalya:Epist ܕܠܬܚܬ ܐܬܪܐ ܠܡܥܠ ܠܬܘܘܢܝܗܝܢ̈ . ܐܠܐ ܢܩܘܡܢ̈ ܚܕܪܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܝܠܝ̈ ܩܘܕܫܟ . ܘܡ̣ܠܝ ܐܢܝܢ̈ ܡܢ ܕܝܠܟ ܕܠܐ ܢܫ̣ܟܚܢ̈
JnDalya:Epist ܠܚܕܐ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܿܪܫܢܝܬܐ ܕܥܡܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܒܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܝܥܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܥܡ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܠܬܚܬ ܡܚܿܝܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܥܡ
JnDalya:Epist ܪܐܙܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܩܕܡܝܟ ܠܒܘܝܿܐܝܟ ܟܕ ܬ̣ܐܬܐ ܠܘܬܝ . ܕܥ ܠܟ ܗܠܝܢ ܘܚܕܐ . 1 . ܐܢܕܝܢ ܬ̣ܐܡܪ ܐܚܝ ܕܥܠܡܢܐ ܠܐ ܬܿܢܐ ܐܢܐ ܡܢ
JnDalya:Epist 3 . ܗܟܢ ܕܡܿܝܐ ܨܒ̣ܘܬܐ ܕܝܠܝ ܦܿܟܝܗܐ ܡܒ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܥܐ ܒܐܦܝ̈ ܣܝܡܬܐ̈ ܡܢ ܕܢܚ̣ܙܐ ܐܢܝܢ̈ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܕܐܝܟ
JnDalya:Epist ܕܝܠܗ ܠܝܬ ܠܝ ܐܦܠܐ ܒܪܗ ܐܿܝܬܝ . ܘܐܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܢܿܦܩܬ ܐܒܐ ܗܠܝܢ ܩܼܢܐ ܐܢܐ . ܐܪܥܐ ܘܨܒܘܬܐ̈ . ܘܒܝܬܐ ܘܟܪܡܐ̈ . ܘܐܢ
JnDalya:Epist ܕܡܢ ܚܿܘܪܐ ܕܒܫܘܦܪܟ ܢܬܦܢ̈ ܠܝ . ܢܫ̣ܒܝܢܝ ܡܪܝ ܬܗܪܐ ܗܠܝܢ ܣܬܝܪܐ ܘܓܢ̣ܝܙ ܪܐܙܐ̈ ܐܬܚܿܦܐ . ܘܠܐ ܢܬܚܙܝܢ̈ ܠܝ
JnDalya:Epist ܟܠܗܝܢ ܣܿܢܐܟܝ ܣܿܢܐ ܠܟܝ ܕܐܣܓܝܬܝ ܘܣܢܝܬ̣ܝܘܗܝ . ܣܿܢܐ ܗܠܝܢ ܐܢܬܝ ܘܩ̣ܪܟܝ ܘܠܘ ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܕܪܟܬܝ ܦܨܝܬ̣ܝܘܗܝ . ܡܛܠ
JnDalya:Epist ܕܠܐ ܕܝܠܗ . ܐܿܠܝܨܐ ܐܘܪܚܐ ܕܬܝܿܒܘܬܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܿܘܒܠܐ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܣܛܢܐ ܒܝܕ ܫ̣ܥܝܐ ܘܦܘܪܓܝܐ ܘܪܘܚܬܐ ܕܒܿܪ ܠܗ
JnDalya:Epist ܠܐ ܡܬܬܘܐ ܐܠܐ ܐܦ ܡܿܗܠ ܒܬܝܒܐ̈ 27 . ܡܐ ܕܝܢ ܕܒܥܘܕܪܢܐ ܗܠܝܢ . ܝܥܢܐ . ܬܥܝ̣ܫܐ ܚܣܿܡܐ ܫܓܝ̣ܫܐ . ܦܩܪܐ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ
JnDalya:Epist ܠܚܿܟܝܡܐ ܣܦܩܢ̈ ܡܗ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ . 1 . ܐܢܿܐ ܐܚܝ ܟܕ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܡܿܚܣܪܢܐ ܒܝܕܥܬܐ ܐܝܟ ܚܿܟܝܡܬ ܫܿܘܙܒ ܢܦܫܟ .
JnDalya:Epist ܕܥܡܘܛܢ̈ . ܡ̣ܢܘ ܕܚ̣ܙܐ ܕܢ̣ܚܟ ܫܿܦܝܪܐ ܒܓܘ ܠܒܗ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢܘ ܕܠ̣ܥܙ ܠܫܢ ܪܘܚܟ ܒܢܦܫܗ ܪܐܙܝܟ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܣܬܿܟܠ
JnDalya:Epist ܒܡܫܝܼܚܐ ܩܛܝܼܠܐ ܡܿܐܚܐ ܟܠܿ . ܘܩܼܡܘ ܥܡܗ ܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܫܿܒܐ ܪܥܝܢܐ̈ . ܠܐ ܥܿܗܕܝܢ ܚܫܐ̈ ܡܐܚܫܢܐ̈ . ܒܕ ܡܝܼܬܘ ܡܢ
JnDalya:Epist ܬܪܝܢ̈ . ܘܐܢ ܐܿܡܪ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܒܿܣܝܡܝܢ ܡܝܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ 12 . ܘܠܐ ܡܫܼܟܚ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܚܝܠܐ̈ ܣܛܪ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܪܝܪܐ ܘܡܫܿܢܩܐ ܝܿܕܥܝܢ ܠܗ . ܒܪܡ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܡܬܚܿܫܚ . ܘܟܕ ܪܚܿܡܘܗܝ̈ ܚܠܝܐ ܘܒܿܣܝܡܐ ܛܿܥܡܝܢ ܠܗ
JnDalya:Epist ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܘܠܘ ܚܝܠܐ̈ . ܚܝܠܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܪܝܪܐ ܘܡܫܿܢܩܐ ܝܿܕܥܝܢ ܠܗ . ܒܪܡ
JnDalya:Epist ܕܐܠܗܘܬܗ . ܫܥܒܕ ܗܼܘ ܠܗ ܠܢܿܡܘܣܐ ܡܪܗ ܕܢܿܡܘܣܐ ܘܢܼܛܪ ܗܠܝܢ 2 . ܘܡܿܢܘ ܕܘܡܝܗ . ܢܼܛܪ ܙܕܩܘܗܝ̈ ܕܟܝܿܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܟܿܣܝ
JnDalya:Epist ܠܟ ܟܿܬܒ ܐܢܐ ܘܝܿܐ ܠܩܢܘܡܝ ܝܿܗܒ ܐܢܐ . ܕܟܕ ܡܣܝܒ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܗܼܘ ܠܗ ܠܐ ܝܿܕܘܥܐ ܒܡܼܠܬܐ ܘܚܘܼܫܒܐ 8 . ܐܢܿܐ ܕܝܢ ܐܚܝ ܟܕ
JnDalya:Epist . ܠܐ ܕܝܢ ܬܬܕܡܪ . ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܕܣܼܡ ܨܒܥܬܗ̈ ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܟܘܢܫ ܥܠܠܬܗ̈ ܒܟܠ ܥܠܡ ܢܬܒܿܣܡܘܢ 3 . ܬܼܡܗ ܐܚܝ ܕܒܚܪܫܐ