simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist 3 . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܬܦܿܠܓ ܐܢܬ ܕܠܘ
JnDalya:Epist ܟܕ ܡܢܗܝܢ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܢܣܝܿܢܐ ܕܥܼܒܪ
JnDalya:Epist ܥܠ ܪܐܙܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܿܬܒ ܐܢܐ ܘܡܿܘܕܥ
JnDalya:Epist ܠܗܘܢܐ 7 . ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ
JnDalya:Epist ܕܟܝܢܐ̈ ܕܒܪܝܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܥܼܠܬܐ ܕܡܬܚܿܘܝܢܘܬܗܘܢ ܒܓܘ
JnDalya:Epist ܕܒܛܝܼܠܘܬܐ . ܘܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܘܟܒܐ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܝ
JnDalya:Epist ܕܙܪܥܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܡܫܿܡܗܝܢ ܠܗܘܢ
JnDalya:Epist ܕܩܕܡ ܨܠܝܼܒܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܥܐ̈ ܠܘ ܕܥܨܝܿܢܐ
JnDalya:Epist ܐܢܫ ܢܬܦܿܠܓ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܿܝܬܝܢܢ ܠܗ ܣܗܕܘܬܐ
JnDalya:Epist ܡܪܟܒܬܐ ܘܪܟܫܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܚܝ ܛܿܥܝܘܬܐ
JnDalya:Epist ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܚܼܙܝܢ
JnDalya:Epist ܕܪܡܘܼܬܐ 26 . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܦܿܪܫ
JnDalya:Epist ܐܢܬ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܕܡܐ ܕܡܬܓܠܝܐ
JnDalya:Epist ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܕܡܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܫܿܪܝܬܿ ܩܿܦܣܐ ܬܐܘܪܝܐܐ
JnDalya:Epist ܫܐܕܐ̈ ܡܬܚܘܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܬܕܡܝܢ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ
JnDalya:Epist ܨܠܘܬܐ 27 . ܗܠܝܢ ܚܿܒܝܒܝ ܐܟܡܐ ܕܐܬܬܿܒܥܬ