simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܀ 2ܐܬܒ̇ܩܐ ⁸ܐܚܝ ܟܕ ܚ̇ܐܪ X ܐܢܬ ܣ̇ܟܘܠܬܢܐܝܬ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠ . ܐܟܡܐ ܕܣ̇ܦܩܐ ܡܚܝ̣ܠܘܬ ܡܕܥܝ X ܠܐ ܫ̇ܘܐ ܠܕܐܝܟ
JnDalya:Epist : ܡܢ ܣܝ̣ܡܬ ܚܝܐ̈ ܕܟܠ ܡܫܝܚܐ ܆ X ܘܠܐ ܐ̇ܝܬܝ X ܓܝܙܒܪܗ . ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܝܠܢ ܚܒܢܢܐ̈ ܘܡܩܛܥܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܫ̇ܠܛ ܐܢܐ ܥܠ ܕܐܝܟ
JnDalya:Epist ܟܠܗܝܢ ܣ̇ܥܪܐ ܕܐܒܬܐ ܣ̇ܪܘܚܬܐ . ܬܫ̇ܬܢܩܝ X ⁷ܗ̣ܝ X . ܗܠܝܢ ܩܛܠܐ̈ ܘܟܠ ܒܝܫܢ̈ X⁰ ⁷¹ܡܛܠܬܗ̇ ܕܫܝܘܠ ܕܬܬ ܡ̣ܠܐ .
JnDalya:Epist : ܫ̇ܪܝܬ̇ ܩ̇ܦܣܐ ܬܐܘܪܝܐܐ ܕܢܦܫܟ ܇ ܘܡܬܡ̇ܠܐ ܠܒܟ ܫܚ̇ܩܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܙܐܦܐ . ܐܢܕܝܢ ܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܡܘܬܐ̈
JnDalya:Epist ܆ ⁶¹ܒܐܬܪܐ ܚܣܝ̣ܟ ܡܢ ܪܓܫܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܇ ܐܝܟܐ ܕܡܫܪܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢܗܘܢ ܡ̇ܬ ܩܢ ܡܢ ܚ̇ܝ ܥ̇ܠܡܐ . ⁶⁰ܠܩܘܒ̇ܠܐ ⁶¹ܕܕܐܝܟ
JnDalya:Epist ܘܢ̣ܚܫ . ܘܕܠܐ ܢ̣ܬܒܥ ܢܝܿܚܐ ܐܡܝܢܐ 2 . ܕܚܿܟܝܡܐ ܗܝ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܢ ܕܢ̣ܣܒ ܡܢܗ ܘܢ̣ܪܘܙ ܒܠܥܕ ܕܢ̣ܫܬܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܡܥܐ̈ ܠܘ ܕܥܨܝ̇ܢܐ X ⁷ܐܝܬܝܗܝܢ XX . ܐܦܠܐ ܨܒܝ̇ܢܐ ܗܠܝܢ ⁷¹ܬܪܝܥܘܬ ܕܡܥܐ̈ ܘܡ̇ܦܘܠܬܐ ܐܡܝ̣ܢܬܐ ܕܩܕܡ ܨܠܝ̣ܒܐ .
JnDalya:Epist . ܠܗܝܩܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܨ̇ ܗܝܢ . ܟܦܢܐ̈ ܟܠܫܥ ܆ ܘܐܘܨܪܝ̈ ܗܠܝܢ ⁸⁶ܠܕܝܠܗܘܢ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܢܗܘܢ ܠܡ̣ܐܢܐ ܘܢ̇ܘܚܐ ܠܕܐܝܟ
JnDalya:Epist ܒܢ̣ܫܡܐ ܗܢܝܐܐ ܗܿܘ ܕܒܗܘܢ ܡܢ ܦܐܪܩܠܝܛܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܣܿܘܩܐ ܡܿܚܝܢܐ ܕܗܘܢܐ ܘܕܢܦܫܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܪܡܬܿ ܡܢ
JnDalya:Epist ܐܿܡܪ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܠܢܗܝܪܐ̈ ܢܘܗܪܐ ܓܠܝܐ . ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܢܐ . ܦܪܘ̣ܥ ܗܠܝܢ ܕܝ̣ܙܦܬ ܘܣ̣ܒ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܚܫܘܟܢ̈
JnDalya:Epist ܕܠܐ ܕܝܠܗ . ܕ ܠܓܢܒܐ̈ ܓܢܝ̣ܒܐ̈ ܢܓܢܘ̣ܒ ܠܗ . ܬܐ ܒܬܪܝ ܗܠܝܢ ܒܗܠܝܢ X ⁷ܚ̇ܐܪ . ܘܕܠܐ ܡܦ̇ܣ ܒܕܝܠܗ ܚ̇ܫܒ ܠܝ ܆ ܘܓ̇ܢܒ ܠܗ
JnDalya:Epist . ܐ ܠܐ ܡܩ̇ܠܣ ܠܡ̇ܥܗܕܢܗ X⁰ܥܠ 1ܕܝܠܗ . ܘܡ̇ܘܪܒ ܗܠܝܢ . ܡ̣ܢܘ ܕܐܬ ܡ̇ܙܓ ܒܟ ܆ ܠܐ ܥ̇ܕ ܠ ܠܡܓܪܓܢܐ ܕܪܚܡ̇ܗ ܒܕܐܝܟ
JnDalya:Epist ܠܡܐܠܦ ܡܢ ܩܢܝܐ ܘܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡ̣ܢܘ ܕܛܥ̣ܡܟ ܚܠܝܐ ܘܒܿܣܝܡܐ ܗܠܝܢ ܠܚܘܕ ܠܗܠܝܢ ܘܡܢ ܕܝܠܝ ܘܠܐ ܡܕܡ ܫܟܝܼܚ ܠܝ 3 . ܡܫܟܚܢ̈ ܟܝ
JnDalya:Epist ܟܠܗܘܢ ܙܘܗܪܐ̈ ܐܢ ܬ̣ܛܪ ܐܢܘܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܬܬ̣ܥܢܐ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܢ ܢܦܫܗ ܘܬܗ̣ܘܐ ܥܘܡܪܐ ܠܟܠ ܚܫܐ̈ ܒܝܼܫܐ̈ 47 .
JnDalya:Epist ܕܫܒܪܐ̈ ܝܠܝܕܝ̈ ܡܢ ܪܘܚܐ . ܗܝܕܝܢ ܦܐܪܗܣܝܐܐ ܕܓܡܝܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܠܟ ܠܡܩܪܐ ܐܒܐ . ܐܒܐ . ܒܠܚܘܕ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܡܿܣܓܝܘ ܕܡܥܐ̈
JnDalya:Epist ܣ̇ܠܩ ܐܢܐ . ܡܕܝܢ ܒ̣ܥܝ ܠܟ ܐܘܪܚܐ ⁸¹ܡܢ ܪܝܫܗ̇ ܆ ܕܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐ ܢܬ . ܠܝܬ ⁷⁹ܠܝ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܚܕ ⁸⁰ܒܐܝܕ̈ ܝ ܆ ܕܒܕܪܓܐ̈
JnDalya:Epist . ܠܐ ܕܝܢ ܬܬܕܡܪ . ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܕܣܼܡ ܨܒܥܬܗ̈ ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܟܘܢܫ ܥܠܠܬܗ̈ ܒܟܠ ܥܠܡ ܢܬܒܿܣܡܘܢ 3 . ܬܼܡܗ ܐܚܝ ܕܒܚܪܫܐ
JnDalya:Epist ܀ ܠܕ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ . ¹ 1ܥܠ ܪܚܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕ Xܨܒܐ ܗܠܝܢ ܕܝܡܝܢܗ ܕܡܪܝܐ ܣ̇ܡܟܐ ܘܥ̇ܒܕܐ ܚ̇ܝܠܐ . ܘܡܒ̇ܝܐܐ ܡܨܥܬ̇
JnDalya:Epist ܚܣܝܼܟ . ܘܐܦܢ ܢܿܒܗܐ ܒܗ ܟܝܢܐܝܬ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܚܿܡܝܐ 3 . ܛܪ ܗܠܝܢ ܬܬܦܿܨܐ . ܘܐܦ ܗܼܘ ܦܓܪܐ ܛܿܥܐ ܠܪܓܬܐ ܗܕܐ ܛܡܐܬܐ ܟܕ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܠܐ ܕܝܠܗ . ܕܠܓܢܒܐ̈ ܓܢܝ̣ܒܐ̈ ܢܓܢܘ̣ܒ ܠܗ . ܬܐ ܒܬܪܝ ܗܠܝܢ ܒܗܠܝܢ ܚܿܐܪ . ܘܕܠܐ ܡܦܿܣ ܒܕܝܠܗ ܚܿܫܒ ܠܝ ܘܓܿܢܒ ܠܗ