simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܥ̣ܠܬܐ ܕܡܬܚ̇ܘܝܢܘܬܗܘܢ ⁶¹ܒܓܘ ܗܘܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܩܪܝ̇ܢܐ ܗܠܝܢ . ܟܘܟܒܐ̈ X⁹ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܕܟܝܢܐ̈ ⁶⁰ܕܒܪܝܬܐ̈ .
JnDalya:Epist ܕܝܠܟ ܬܙ̇ܒܢ ܆ ܬܙܒ̣ܢ ܠܟ ܠܗ̇ܘ ܕܐܙܕܒܢ ܒܐܣܪܐ̈ ܬܠܬܐ̈ . ܗܠܝܢ Xܝ ܚܫܝ̈ ܙܢܝܘܬܐ ܢܕܝܕܝ̈ ܠܚܬܢܐ ܦ̣ܐܐ ܡܢ ܟܠ ܀ 3ܐܢ
JnDalya:Epist ܡܬܦ̇ܠܓ ܐܢܬ : ܕܠܘ ܫܪܪܐ X ¹ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ ܕܝ̇ܠܦܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܫ̇ܠܚܐ ܡܢ X 1ܟܘܟܒܐ̈ ܇ ܘܩ̇ܝܡܐ ܗ̣ܝ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܀ 3ܘܥܠ
JnDalya:Epist ܙܘܗܪܝ̈ ܪܚ̇ܡܟ . ܕܒܗܘܢ ܬܬ ܢܛܪ ܀ . XܢX XX : X ܬܚܦܝܬܐ XX . ܗܠܝܢ ܗܘ XX . ܕܡܪܝ̣ܡ ܩܠܗ XX ܝܕܝ̣ܥ X ܗܘ ܕܡܫܝܚܐ ܠܝܬ ܒܗ ܀ 3ܛ̣ܪ
JnDalya:Epist ܟܠܗܝܢ ܐܚܝ XX ܆ ܛ̇ܥܝܘܬܐ XX ܐܝܬܝܗܝܢ XX ܕܫܐܕܐ̈ . ܗܠܝܢ ܝܝ ܟܘܪܣܝܐ : ܐܘ̣ ܡܪܟܒܬܐ X⁰ XX ܘܪܟܫܐ̈ ¹ܝ ܕܢܘܪܐ :
JnDalya:Epist ܕܝܠܟ . X ܐܢ ܬܫܒ̣ܘܩ X X 43 ܘܠܐ ܝܕܥܐ : X XX XX -- X܏⁰ . X⁰ܩ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܬܫ̣ܠܚ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܆ ܢ̇ܠܒܫܟ ܢܘܗܪܗ ܘܢܚ̇ܦܐ ܡܢܟ XX
JnDalya:Epist : X ܠܗܕܐ : XXX XX -- XX XX : ܩ . ̣̇ ܦ̇ܩ : XXXX XX . -- ܗܠܝܢ : X X XX -- . XX ܗ̇ܘ ܢXX . -- ⁵ܩ ܢܟ̇ܬܪ XX . -- X⁰ܩ
JnDalya:Epist ܒܡܫܝ̣ܚܐ ܩܛܝ̣ܠܐ ܡ̇ܐܚܐ ܟܠ . ܘܩ̣ܡܘ X⁹ܥܡܗ ܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ⁷ܝ . ܠ ܐ ܥ̇ܗܕܝܢ ܚܫܐ̈ ܡܐܚܫܢܐ̈ . ⁸ܝ ܒܕ ܡܝ̣ܬܘ ³⁸ܡܢ
JnDalya:Epist ܛܥ̣ܝܢܢ̈ X⁰ܠܗ ܡܢܝ ܒܐܡܝ̣ܢܘ ܀ ܓ ܕܬ ܠܬ ܝܢ ܘܬ ܠܬ̈ X : ¹ܒܗ ܗܠܝܢ ܘܒܗ ܢܚ̇ܡܣܢ . ܕ ܣܓܝܐܢ̈ ܘܥܙܝܙܢ̈ ܘܡܪܝܪܢ̈ ܝ ¹ܡܢ
JnDalya:Epist ܪܡ̇ܐ ܐܢܐ ܇ ⁸⁹ܠ̣ܩܛܐ ܠܨܝܕ ܗ ⁹⁰ܪܨܝ̇ܕܐ . ⁹¹ܡܫܝܚܐ ܠܡ̣ܐ ܗܠܝܢ ⁸⁸ܐܢܐ ܇ ⁸⁹ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ ܒܝ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܆
JnDalya:Epist ܠܥܘܕܪܢܢ ܘܠܐܝܩܪܢ . ⁵ܘܠܗ ܗܠܝܢ ⁵ܡܢܐ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܚ̣ܙܝܬ ܗܠܝܢ : ܘܣ̣ܡ ܠܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܢܨܛ̇ܒܬ ܒܦܫܝܪܬܐ̈ ܘܢ̣ܐܚܐ ܆
JnDalya:Epist XX ܙܘܗܪܝ̈ ܪܚ̇ܡܟ XX ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܫܓܡܐ ܗܘ ܗܠܝܢ . ܘܐܦܢ ܢ̇ܒܗܐ ܒܗ ܟܝܢܐܝܬ ܆ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܚ̇ܡܝܐ ܀ 3ܛܪ ܐܚܝ
JnDalya:Epist ܙܘܗܪܝ̈ ܪܚܿܡܟ ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܫܓܡܐ ܗܘ ܕܘܒܪܢ ܗܠܝܢ . ܘܐܦܢ ܢܿܒܗܐ ܒܗ ܟܝܢܐܝܬ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܚܿܡܝܐ 3 . ܛܪ ܐܚܝ
JnDalya:Epist ܐܿܡܪ ܐܢܐ 9 . ܐܘܿ ܕܠܡܐ ܐܿܡܪ ܐܢܬ . ܠܝܬ ܠܝ ܡܿܢ ܕܐܿܚܕ ܗܠܝܢ ܐܢܬ . ܗܿܠܟ ܩܿܠܝܠ ܥܕ ܦܿܐܫ ܡܢܟ ܩܕܘܡܟ ܘܬܕܥ ܡܢ ܐܝܟܐ
JnDalya:Epist ܐ̇ܡܪ ⁷⁶ܐܢܐ ܀ ⁷⁷ ܠܩܘܒܠXܝ : X ܕܠܩܘܒܠXܝ : XXX . -- X⁰ܩ . ܗܠܝܢ ܗ̇ܠܟ ܩ̇ܠܝܠ ⁷⁴ܥܕ ܦ̇ܐܫ ⁷⁴ܡܢܟ ܩܕܘܡܟ X ܆ ⁷ܘܬܕܥ ܡܢ ܐܝܟܐ
JnDalya:Epist ܕܝܠܟ ܬܙܿܒܢ ܬܙܒ̣ܢ ܠܟ ܠܗܿܘ ܕܐܙܕܒܢ ܒܐܣܪܐ̈ ܬܠܬܐ̈ . ܐܢ ܗܠܝܢ ܚܫܝ̈ ܙܢܝܘܬܐ ܢܕܝܕܝ̈ ܠܚܬܢܐ ܦ̣ܐܐ ܡܢ ܟܠ 3 . ܐܢ
JnDalya:Epist ܠܐ ܨܒܝܿܢܐܝܬ . ܘܟܕ ܚܿܠܐ ܠܟ ܙܘܡܿܪܐ ܬܿܡܗ ܐܢܬ ܠܟ ܘܬܿܗܪ ܗܠܝܢ ܪܘܚܐ . ܗܝܕܝܢ ܦܐܪܗܣܝܐܐ ܕܓܡܝܪܐ̈ . ܟܕ ܚܠܝ̣ܛܝܢ ܒܗܿ ܐܦ
JnDalya:Epist ܕܣܒܝܪܝܢ ܡܘܬܪܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܘ̇ ܠܢ ܡ̇ܩܪܫܝܢ ܡܢ ܪܬܚܢ X ܆ ܗܠܝܢ ¹ܫܐܘܠܐ̈ ܘܦܘܢ̇ܝ ܦܬܓܡܐ̈ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܬܒ̣ܥܐ . ܐܦܠܐ
JnDalya:Epist ܕܣܒܝܪܝܢ ܡܘܬܪܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܘܿ ܠܢ ܡܿܩܪܫܝܢ ܡܢ ܪܬܚܢ ܐܘܿ ܗܠܝܢ . ܫܐܘܠܐ̈ ܘܦܘܢܿܝ ܦܬܓܡܐ̈ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܬܒ̣ܥܐ . ܐܦܠܐ
JnDalya:Epist . ܐ ܠܐ ܡܩ̇ܠܣ ܠܡ̇ܥܗܕܢܗ X⁰ܥܠ 1ܕܝܠܗ . ܘܡ̇ܘܪܒ ܗܠܝܢ . ܡ̣ܢܘ ܕܐܬ ܡ̇ܙܓ ܒܟ ܆ ܠܐ ܥ̇ܕ ܠ ܠܡܓܪܓܢܐ ܕܪܚܡ̇ܗ ܒܕܐܝܟ