simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܕܫܿܦܝܪܢ̈ . ܐܢ ܒܐܬܪܟ ܜܠܠܐ ܘܥܠܡܟ ܙܒܢܝܐ ܒܫܦܘܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܒ̣ܪܐ . ܒܿܪܐ ܐܢܬ . ܥ̣ܒܪ ܩܿܠܝܠ ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܬܫ̣ܟܚ ܬܓܡ̣ܘܪ
JnDalya:Epist ܪܘܚܐ̈ ܠܐ ܡܛܟܣܐܝܬ ܨ̣ܡܚ ܥܠܝ ܢܘܗܪܐ ܕܨܠܘܬܟ ܒܐܬܪܐ ܗܠܝܢ ܩܿܝܡܐ ܗܘܬܿ . ܘܟܕ ܬ̣ܩܦܘ ܡܟܫܘܠܐ̈ ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
JnDalya:Epist ܕܝܠܟ ܆ ܢ̇ܠܒܫܟ ܢܘܗܪܗ ܘܢܚ̇ܦܐ ܡܢܟ XX ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ . X ܐܢ ܗܠܝܢ ܆ ܢܙ̇ܗܝܟ ܒܫܘ̣ܒܚܗ X⁶ܢܘܓܪܐ X⁷ܕܠܐ ܣ̇ܘܦܐ . ܐܢ ܬܫ̣ܠܚ
JnDalya:Epist ܕܝܠܟ ܢܿܠܒܫܟ ܢܘܗܪܗ ܘܢܚܿܦܐ ܡܢܟ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ . ܐܢ ܗܠܝܢ ܢܙܿܗܝܟ ܒܫܘ̣ܒܚܗ ܢܘܓܪܐ ܕܠܐ ܣܿܘܦܐ . ܐܢ ܬܫ̣ܠܚ
JnDalya:Epist ܕܩܢ̣ܐ ܐܢܬ ܬܩ̣ܢܝܘܗܝ ܠܗ ܒܢܫܟ ܘܠܥܠܡ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܿܠܒܫܟ ܢܘܗܪܗ ܘܢܚܿܦܐ ܡܢܟ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ . ܐܢ ܬܫܒ̣ܘܩ
JnDalya:Epist ܟܠܗܝܢ ܣ̇ܢܐܟܝ ܣ̇ܢܐ ܠܟܝ ܆ X ⁵ܕܐܣܓܝܬܝ ܘܣܢܝܬ̣ܝܘܗܝ . ܗܠܝܢ : ܘܩ̣ܪܟܝ ܆ ܘܠܘ ⁵¹ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܕܪܟܬܝ ܦܨܝܬ̣ܝܘܗܝ . ⁵²ܡܛܠ
JnDalya:Epist ⁵ܡܢܐ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܚ̣ܙܝܬ ܠܫܦܝܥܘܬ ܪܚ̣ܡܘܗܝ̈ ܕܛ̇ܒܐ ܗܠܝܢ ܒܦܫܝܪܬܐ̈ ܘܢ̣ܐܚܐ ܆ ܗܠܝܢ ܠܥܘܕܪܢܢ ܘܠܐܝܩܪܢ . ⁵ܘܠܗ
JnDalya:Epist ܕܝܠܗ ܆ ܡܢ ܥܣܩܘܬܐ ܕܝܘܒ̇ܫ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܀ ܠܗ ܕܬ ܠܬܝܢ ܘܚܡܫ̈ ܗܠܝܢ ܩܘܝ̇ܡ 1ܚܝܘܗܝ̈ . X¹ܐܠܐ ܢ̇ܬܦ ܠܗ̇ X ⁵ܡܢ ܕܝܠܗ̇ X ⁵ܠܘܬ
JnDalya:Epist ܕܡܘܬܐ̈ : ܕܡܐ ⁵⁸ ܕܡܬܓܠܝܐ ⁵⁹ܥܠܝܟ : ܚܘ̣ܫܒܟ ܫ̇ܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪ 10ܐܢܐ ܠܟ . ⁵⁶ܟܠ ܐܡܬܝ ⁵⁶ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܚܕܐ ⁵⁷ܡܢ
JnDalya:Epist ܆ ⁶¹ܒܐܬܪܐ ܚܣܝ̣ܟ ܡܢ ܪܓܫܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܇ ܐܝܟܐ ܕܡܫܪܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢܗܘܢ ܡ̇ܬ ܩܢ ܡܢ ܚ̇ܝ ܥ̇ܠܡܐ . ⁶⁰ܠܩܘܒ̇ܠܐ ⁶¹ܕܕܐܝܟ
JnDalya:Epist ܪܘܚܐ̈ ܠܐ ܡܛܟܣܐܝܬ ܆ ܨ̣ܡܚ ܥܠܝ ܢܘܗܪܐ ܕܨܠܘܬܟ ܇ ܒܐ̣ܬܪܐ ܗܠܝܢ ܩ̇ܝܡܐ ܗܘܬ̇ . ܘܟܕ ܬ̣ܩܦܘ ܡܟܫܘܠܐ̈ ܡܢ ⁶ܬܪܬܝܗܝܢ̈
JnDalya:Epist ⁶⁶ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܆ ܘܠܘ ܚܝܠܐ̈ . ܚܝܠ̈ ܐ ܬܪܝܢ̈ ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠ ܐ ܡܪܝܪܐ ܘܡܫ̇ܢܩܐ ⁶⁵ܝ̇ܕܥܝܢ ܠܗ . ⁶⁴ܒܪܡ
JnDalya:Epist ܠܚܕܐ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܝܬܐ̈ ܕܥܡܗ ܆ ⁷⁰ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ 1ܥܡ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܠܬܚܬ : ܡܚ̇ܝܕܢܐ X ⁷ܕܗܠܝܢ X ⁷ܥܡ
JnDalya:Epist ܡܪ . ܐܠܦܝܢܝ . ܡ̇ܐܚܝܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܘܡ̇ܫܩܝܢ ⁷¹ܠܨܗܝܐ̈ ܀ X ܗܠܝܢ ܪܕܝܢ ܝX ܡܢ ܟܪܣܗ ܕܐܝܢܐ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܒܝ . ܘܠܡܢܐ ⁷⁰ܪܕܝܢ
JnDalya:Epist ܆ ܠܝܬ ܣܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܪܡܙܗ ܟܣܝܐ ⁸ܕܒ̇ܪܘܝܐ . ¹⁰ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܕܒܩܢܘܡܗܘܢ ܡܫܬ̇ܢܕܝܢ ܒܝ . ܘܠܢܦܫܝ ܡܚ̇ܝܒܬܐ ⁸ܒܡܨܥܬ̇
JnDalya:Epist ܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ ܒܝ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܆ ܗܠܝܢ ܪܡ̇ܐ ܐܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕ ܠܐ ܕܝܠܝ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܆ ܘܒܗ ܩܪܒܐ ܡ̇ܚܐ ⁸⁸ܐܢܐ ܇ ⁸⁹ܡܛܠ