simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܦܿܪܫ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܐܘ ܐܚܝ ܡܢ ܝܿܕܥܐ ܕܐܿܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܼܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܢܘܪܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܫܐܕܐ ܕܪܡܘܼܬܐ 26 .
JnDalya:Epist ܚܿܒܝܒܝ ܐܟܡܐ ܕܐܬܬܿܒܥܬ ܡܢ ܚܘܼܒܟ ܪܫܿܡܬ ܠܟ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܗܘܝܢ̈ ܠܘܬ ܢܦܫܐ ܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ 27 .
JnDalya:Epist ܟܠܗܘܢ ܙܘܗܪܐ̈ ܐܢ ܬ̣ܛܪ ܐܢܘܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܬܬ̣ܥܢܐ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܢ ܢܦܫܗ ܘܬܗ̣ܘܐ ܥܘܡܪܐ ܠܟܠ ܚܫܐ̈ ܒܝܼܫܐ̈ 47 .
JnDalya:Epist ܬܪܬܝܢ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܿܢܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܗܼܘ ܢܘܗܪܐ ܕܫܘܼܒܚܗ ܕܡܪܢ ܡܬܚܼܙܐ ܠܗܘܢܐ 7 .
JnDalya:Epist ܥܼܠܬܐ ܕܡܬܚܿܘܝܢܘܬܗܘܢ ܒܓܘ ܗܘܢܐ ܐܝܬܝܗܿ . ܩܪܝܿܢܐ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ . ܟܘܟܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܒܪܝܬܐ̈ .
JnDalya:Epist ܟܠܗܝܢ ܣܿܥܪܐ ܕܐܒܬܐ ܣܿܪܘܚܬܐ . ܬܫܿܬܢܩܝ ܗ̣ܝ . ܕܠܐ ܗܠܝܢ . ܘܣܟܐ ܕܟܠ ܩܛܠܐ̈ ܘܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܡܛܠܬܗܿ ܕܫܝܘܠ ܕܬܬܡ̣ܠܐ .
JnDalya:Epist ܕܐܒܗܝܢ̈ ܡܫ̇ܡܗܝܢ ܠܗܘܢ ܆ ܬܐܘܪܝܐܐ ܟܝ̇ܢܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܟܘܟܒܐ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܝ ܕܙܪܥܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ .
JnDalya:Epist ܕܐܒܗܝܢ̈ ܡܫܿܡܗܝܢ ܠܗܘܢ ܬܐܘܪܝܐܐ ܟܝܿܢܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܟܘܟܒܐ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܝ ܕܙܪܥܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ .
JnDalya:Epist X⁶ܐܚܝ̈ : X⁷ 1ܐܟܡܐ ܕܠܢ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܆ ܥܡܢ ܡܬܚ̇ܫܚܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܢܨ̇ܠ̇ܐ . ܘܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܆ ܐ̇ܡܪ XX ܕܐܡܝܢ ܡܨ̇ ܠܐ .
JnDalya:Epist ܐܢܘܢ ܦܐܪܐ̈ ܣܪܝܐ̈ ܕܡܢܗ̇ 1ܡܬ̣ܚܙܝܢ X ⁷X . ⁷ܒܕܡ̣ ܘܬ ܗܠܝܢ ܠܢ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܡ̇ܠܝܢܢ ܠܗ̇ ܙܒ̣ܠܐ ܡ̇ܣܓܝܢܢ .
JnDalya:Epist ܐܝܬܝܗܘܢ X ¹ܩܝܣܘܗܝ̈ X ¹ܕܒܥܠܕܪܢ . X ¹ܕܫ̇ܓܪ ܒܗܘܢ X ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܐ ܟܫܝܪܐ̈ ܆ ¹¹ܕܬܕܥܟܝ ܡܢܟ ܪܓܬܐ ܡ̇ܣܠܝܬܐ .
JnDalya:Epist ܟܠܗܝܢ ܣ̇ܥܪܐ ܕܐܒܬܐ ܣ̇ܪܘܚܬܐ . ܬܫ̇ܬܢܩܝ X ⁷ܗ̣ܝ X . ܗܠܝܢ ܩܛܠܐ̈ ܘܟܠ ܒܝܫܢ̈ X⁰ ⁷¹ܡܛܠܬܗ̇ ܕܫܝܘܠ ܕܬܬ ܡ̣ܠܐ .
JnDalya:Epist ܐܚܝ̈ ܐܟܡܐ ܕܠܢ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܥܡܢ ܡܬܚܿܫܚܝܢ . ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܗܠܝܢ ܠܐܓܪܐ ܕܢܨܿܠܐ . ܘܦܘܠܘܣ ܗܿܘ ܪܒܐ ܐܿܡܪ ܕܐܡܝܢ ܡܨܿܠܐ .
JnDalya:Epist ܕܡܬܕܡܝܢ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܗܘܝܢ̈ ܠܘܬ ܢܦܫܐ ܒܥܕܢ ܗܠܝܢ . ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܕܡܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܡܬܚܘܝܢ̈ .
JnDalya:Epist ܐܢܘܢ ܦܐܪܐ̈ ܣܪܝܐ̈ ܕܡܢܗܿ ܡܬ̣ܚܙܝܢ . ܒܕܡ̣ܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܠܢ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܣܿܓܝ ܡܿܠܝܢܢ ܠܗܿ ܙܒ̣ܠܐ ܡܿܣܓܝܢܢ .
JnDalya:Epist ܐܝܬܝܗܘܢ ܩܝܣܘܗܝ̈ ܕܒܥܠܕܪܢ . ܕܫܿܓܪ ܒܗܘܢ ܠܢܘܪܐ ܗܕܐ ܗܠܝܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܠܐ ܟܫܝܪܐ̈ ܕܬܕܥܟܝ ܡܢܟ ܪܓܬܐ ܡܿܣܠܝܬܐ .
JnDalya:Epist ܠܚܿܟܝܡܐ ܣܦܩܢ̈ ܡܗ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ . 1 . ܐܢܿܐ ܐܚܝ ܟܕ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܡܿܚܣܪܢܐ ܒܝܕܥܬܐ ܐܝܟ ܚܿܟܝܡܬ ܫܿܘܙܒ ܢܦܫܟ .
JnDalya:Epist ܕܡܥܐ̈ ܠܘ ܕܥܨܝ̇ܢܐ X ⁷ܐܝܬܝܗܝܢ XX . ܐܦܠܐ ܨܒܝ̇ܢܐ ܗܠܝܢ ⁷¹ܬܪܝܥܘܬ ܕܡܥܐ̈ ܘܡ̇ܦܘܠܬܐ ܐܡܝ̣ܢܬܐ ܕܩܕܡ ܨܠܝ̣ܒܐ .
JnDalya:Epist ܕܡܥܐ̈ ܠܘ ܕܥܨܝܿܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܦܠܐ ܨܒܝܿܢܐ ܫܿܠܝܛ ܗܠܝܢ ܬܪܝܥܘܬ ܕܡܥܐ̈ ܘܡܿܦܘܠܬܐ ܐܡܝܼܢܬܐ ܕܩܕܡ ܨܠܝܼܒܐ .
JnDalya:Epist ܠܚ̇ܟܝܡܐ X¹ܣܦܩܢ̈ ܀ ܡܕ ܘܡܝܠܠܢ̈ XXX XX -- . XXܩ ܕܕܢ̇ܝ ܗܠܝܢ ܡ̇ܚܣܪܢ ܐ X⁸ܒܝܕܥܬܐ ²⁹ܐܝܟ ܚ̇ܟܝܡܐ ܫ̇ܘܙܒ ܢܦܫܟ ⁰ܝ .