simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܗܪܟܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܐܣܬܟܠ . ܠܘ ܓܝܪ ܬܚܘܡܐ ܣܐܡ ܒܗܠܝܢ . ܠܐ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡܐ ܡܘܕܥ . ܗܟܢܐ ܐܦ
Chrys:ComJohn1 ܡܠܐ̈ . ܫܡܥ ܡܢܐ ܐܡܪ̇ ܠܗܠܝܢ . ܠܐ ܬܬܥܪܕܘܢ ܘܠܐ ܬܥܒܪܘܢ ܗܠܝܢ ܣܓܝ ܡܝܬܪܝܢ̈ ܀ . ܕܠܘ ܕܝܢ ܡܢ ܫܘܒܗܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐ ܨ ܒܝܢ ܕܒܪܥܝܢܐ ܛܒܐ ܗܠܝܢ ܢܩܒܠܘܢ . ܐܡܪ ܝܢ . ܕܠܘ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܦܬ ܓܡܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܢܦܢܘܢ . 6ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘܝ̈ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܗܘܐ ܗܘܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܘ ܐܬܥܒܪ . . ܘܫܘܪܝܐ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܩܢ̣ܐ . ܘܡܕܡ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܩܕܡܝܐ̈ ܣܓܝ ܡܝܬܪܝܢ̈ . ܠܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܥܠܢ . ܒܪܝܬܐ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܐ ܓܗܝܢ . ܐܠܐ ܐܦ ܚܝܐ̈ ܝܗ̣ܒ ܠܢ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܣܬܥܪܢ . ܝ X62ܐܝܟ ¹¹ܕܐܦ ܠܐ ܢܕܥܘܢ ܐܢ ¹²ܡܝܐ ܗܘܘ |ܐܘ ܗܠܝܢ ܗܘܘ . ܘܠܐ ܣܦܩܐ ܗܘܬ ܠܡܬܒܝܢܘ ܒܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ . ܘܠܡܒܚܢܘ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܗܕܐ ܐܡܝܪܢ̈ . ܗܝ ܗܕܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܚܙܐ . ܗܠܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܝܠܗ ܘܠܘ ܕܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗܘܬ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ²ܘܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܆ ܢܘܕܐ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ ܝܫܘܥ ܡܬܚܣܕܝܢ ܗܘܘ ܀ 4ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܝܕܥܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܪܟܐ ܘܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܡܩܒܠܝܢܢ . ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܙܒܢ . ܢܬܘܦ ܠܘܬܢ ܙܠܝܩܐ ܗܢܐ ܥܬܝܪܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܬܒܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 . ܠܘ ܥܠ ܥܝܢܐ ܕ ܓܘܫܡܐ ܣܢܝܩܢ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܡܢ ܩܕܡ ܥܝܢܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܚܙ̇ܐ ܠܪܘܚܐ ܒܕܡܘܬ ܝܘܢܐ . ܡܛܠ ܕܨ ܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܚܝܐ̈ ܗܟܢܐ ܪ̈ ܓܝܓܝܢ ܆ ܡܢܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܥܠ ܗܢ̇ܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ . ܟܕ ܙ̇ܕܩ ܠܡܣܥܪ ܟܠ ܡܕܡ ܕܬܫܬܘܐ ܠܗܘܢ . ܐܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܒܝܫܬܐ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܘܠܐ ܝܕܥܬܗܘܢ ܐܬܘ ܠܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ .
Chrys:ComJohn1 . | XXX . XX2ܡܢܐ ܕܝܢ ܣܥܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܗܘ ܕܟܕ ܫܠܝܢ ܗܠܝܢ ܓܡܐ ܡܦܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܚܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܐܦܐ ܕܡܠܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܐܝܬ ܐܡܬܝ |ܕܫܡܥܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ . ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܪܒܝ ܐܘ ܗܠܝܢ . ܘܒܥܘܬܪܐ ܘܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܚܐܝܢ ܠܟܪܣܗܘܢ . ܗܢܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܠܡܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܟܝܠ . ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܨ ܦܢ ܡܡܠܠ ܘܐ̇̇X . ܗܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܣܓܝ ܓܠܝܐ ܐܬܐܡܪܬ ܠܗ . ܘܥܢ̣ܐ ܘܐ̣̇X . Xܟܝܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܫܘܒܩܢܗܝܢ ܢܣ̣ܒ ܗܘܐ . ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܠܐ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܠܟܢܬܗ ܠܐ ܐܒܐܫ ܐܠܐ ܠܢܦܫܗ . ܠܪܒܘ̈ ܟܟܪܝܢ̈ ܚܝ̇ܒ .
Chrys:ComJohn1 ܡܐܢܐ̈ ܘXܗܒܒܝܢ ܝ X112ܛܒ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬ ܠܗܝܢ . 1ܬܨ ܒܝܬܐ ܗܠܝܢ ܙܢܝܬܐ̈ ܫܟܝܚ . ܟܡܐ ܕܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܦ ܕܗܕܝܪܝܢ̈ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܢܥܒܕܘܢ . ܕܗܢܘܢ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܒ̇ܝܢ ܗܘܘ ܛܒ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܡܘ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܕܡܛܠ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ
Chrys:ComJohn1 . ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܕܡ ܠXܣܒ ܠܝܬ ܗܘܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܥܡܗ ܢܗܘܐ ܗܠܝܢ ܠܡܟܬܪܘ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܙܪ . ܩܐ . ܘܠܟܡܐ ܡܣܡ ܒܪܫܝܢ̈ ܫܘܝܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܥܒܕܐ̈ ܡܚܘܐ ܠܗ . ܡܫܬܟܚ ܠܗ ܕܥܕܟܝܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܫܚܝܡܐܝܬ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܘܕܝܬܝܪܝܢ̈ ܡܢ