simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܒܣܝܢ . ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܢܬܚܙܐ ܗܠܝܢ ܘܪܘܚܐ ܕܡܣܗܪ̈ ܘܢܒܝܐ̈ ܕܡܢ ܪܘܚܩܐ ܡܩܕܡܝܢ ܗܘܘ ܩܥ̇ܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܗܪܟܐ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܚܝ̇ܒܝܢܢ ܡܢ ܬܗܪܗܝܢ ܪܨ ܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܢܬܚܙܐ ܚܝܠܗ . ܐܬ̣ܐ ܓܝܪ ܕܢܠܦܢ ܠܡܫܛ
Chrys:ComJohn1 . ܘܠܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܢܪ ܓ . ܗܘ̇ ܓܝܪ ܕܠܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܪܐܢ . ܠܐ ܗܠܝܢ ¹ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܠܐ ܕܢܗܘܐ ܡܒܣܪܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܒܠܥܕ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܡܝܬܘܬܐ ܐܢܘܢ . ܫܒܘܩ ܠܡ ܓܝܪ ܡܝ̇ܬܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܥܘܬܪܐ ܗܢܐ ܒܦܚXܗ ܕܗܘ̇ ܡܣܟܢܘܬܐ ܗܘ . ܘܚܝ̇ܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܥܬܝܕܝܢ ܡܝܬܘܬܐ ܐܢܘܢ . ܫܒܘܩ ܠܡ ܓܝܪ ܡܝ̇ܬܐ ܩܒܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܒܦܚXܗ ܕܗܘ̇ ܡܣܟܢܘܬܐ ܗܘ . ܘܚܝ̇ܐ ܗܠܝܢ ܒܠܥܕ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܪܩܕܝܢ ܕܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܆ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܗܠܝܢ ܐܒܕܢܗ ܕܗܘ̇ ܒܝܕ ܢܦܩܬܟ̈ ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
Chrys:ComJohn1 ܡܐ ܕܝܢ ܕܠܟ ܢܚܙܘܢ ܕܩܥ̇ܐ ܐܢܬ ܘܪܗ̇ܛ ܐܢܬ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܠܝܢ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܆ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܠܡܬܝܠܦܘ ܕܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܬܣܝܡ ܒܪܝܫܐ . ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܡܝܩܪ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܨ ܒܘܬܐ ܕܐ ܓܪܐ ܬܬܠ ܕܛܡܐܘܬܐ . ܘܚܠܦ
Chrys:ComJohn1 ܡܝܩܪ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܕ ܠܝܬܡܐ ܡܫܠܚ ܐܢܬ . ܘܠܐܪܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܛܡܐܘܬܐ . ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܬܣܝܡ ܒܪܝܫܐ . ܚܠܦ
Chrys:ComJohn1 . ܕܟܕ ܐܙܠܝܢ ܚܢܢ ܒܣܒܪܐ ܛ̇ܒܐ ܆ ܢܩ̇ܒܠ ܠܛܒܬܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܗܠܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܬܗܘܐ ܠܢ ܗܕܐ ܆ ܡܢ ܗܫܐ ܢܙܕܗܪ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܝ̣ ܟܕ XX58 ܗܝ̣ ܣܥܕ̈ ܚܘܪ ܗܟܝܠ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡܢܐ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܠXܗܘܐ . |ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܠܗܝܢ ܕܠܝܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ . ܘܒܝܕ
Chrys:ComJohn1 ܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܒ̇ܪ ܐܢܐ ܕܚܙܘ . 2ܐܬ̇ܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܣܓܝܐܢ̈ ܗܘܝ̈ ܘܪܘܪܒܢ̈ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܗܢܘ ܢܒܝܐ . ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܚܦܛܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܢܗܘܢ . ܙ̇ܕܩ ܕܝܢ ܐܦ ܗܪܟܐ ܠܡܬܒܝܢܘ ܒܦܚܝܚܘܬ ܚܐܦܗܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܒܥ̇ܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܒܘܣܡܐ ܕܦܬܘܪܐ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܐܢܐ X0 ܣܒ̇ܪ ܐܢܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܟܝܠ ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܟܠܗܘܢ ܟܢܫ̇ܐ ܠܘܬ ܗܝ̇ ܡܕܝܢܬܐ . ܠܐ̇ܝܕܐ ܟܐܦܐ ܠܐ ܣܦܩܐ ܗܠܝܢ ܢܪܟܟ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ . ܗܝ̇ ܓܝܪ ܕܢܬܚܦܛܘܢ ܗܘܘ ܠܡܐܬܐ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܬܘܒ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܪ ܓܝ̇ܢ ܗܘܘ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ ܠܐ ܣܦܩܐ ܗܘܬ ܠܡܪܟܟܘ . ܐܠܐ ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܕܐܝܟ ܐܪ ܓܫܘ
Chrys:ComJohn1 ܆ ܢܘܕܐ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ ܝܫܘܥ ܡܬܚܣܕܝܢ ܗܘܘ ܀ 4ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܝܕܥܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܀ 4ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܝܕܥܢ ܗܠܝܢ ܆ ܢܘܕܐ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܡܛܠ
Chrys:ComJohn1 ܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܨ ܒ̇ܐ ܐܦ ܗܘ ܆ ܘܡܛܠ ܗܢ̇ܝܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܢܘܕܐ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܛܠ
Chrys:ComJohn1 ܝܗ̇ܒ . ܕܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܓܡܝܪܝܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܢܩܪܒ ܠܘܬܗ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܨ ܒ̇ܐ ܐܦ ܗܘ ܆ ܘܡܛܠ ܗܢ̇ܝܢ