simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܒܢܡܘܣܐ ܐܬܝܗܒ . ܡܘܣܦ ܘܐܡܕ̇ ܐܦ ܥܠܬܐ ܕܦܘܪܫܢܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܘܝ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܗ̈ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܕܕܠܐ ܣܟ ܡܥܠܝܢ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܝܨ ܬ ܠܩܝܢܬܗ̈ ܘܠܡܓܡܪ ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡXܠܐ ܝX ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܘ ܣܘܚܝܢ ܕܢܗܘܘܢ . ܗܢܘܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܬ ܐܡܬܝ |ܕܫܡܥܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ . ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܪܒܝ ܐܘ ܗܠܝܢ . ܘܒܥܘܬܪܐ ܘܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܚܐܝܢ ܠܟܪܣܗܘܢ . ܗܢܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܠܐ ܡܠܐܟܐ̈ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܣܬܥܪܢ̈ . ܥܡܢ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܡܢ ܬܗܘܡܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܘܡܢ ܟܣܝܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܒܐܝܕܝ̈ ܥܕܬܐ ܝܠܦܘ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܠܗܘܢ |ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܐܪܟܣ̈ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܘܟܪܘܒܐ̈ ܘܣܪܦܐ̈ ܟܠܗܘܢ
Chrys:ComJohn1 . ܚܕ ܟܡܐ ܡܕܡ ܕܐܠܗܐ ܡܠܠ ܠܡܪ ܓ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ ܙܕܩ ܠܢ . ܗܠܝܢ ܫܘܠܬܢܗ ܐܢܘܢ . ܟܕ ܛܒ ܟܡܐ ܙܒ]ܢܝܢ̈ [ܠܐ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܡܪ̣ ܠܢ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡܐ ܕܗܘ̇ ܗܠܝܢ ܙܕܩ ܠܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܐ ܕܟܠܗܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ ܠܢ ܗܘ ܥܗܢܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܬܡܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܢܒܕܩ ܠܢ . ܟܠܢ ܐܟܚܪܐ X X2ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܪܘXܗ̇ ܕܫܡܝܐ . ܐܕܝܩ ܟܕ ܡܫܬܘܕܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܚܬܝܬܐܝܬ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܩܕܡ ܥܝܢܝܢ̈ ܢܚܙܐ . ܗܘ̇ ܕܟܕ ܒܓܘܫܡܐ ܥܕܟܝܠ ܗܠܝܢ . ܗܘ̇ ܕܥܒ̣ܕ ܠܢ ܥܝܢܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ¹̈ ܕܥܬܝܕܬܐ̈ ܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܡܡܠܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܕܘܒܪܗܘܢ ܬܡܢ ܗܘ . ܐܢ ܓܝܪ ܒܐܪܥܐ ܢܩܘܐ ܗܠܝܢ ܬܢܢ ܢܥܘܠ ܘܢܟܬܪ . ܐܠܐ ܢܫܩܘܠ ܢܦܫܢ ܠܫܡܝܐ . ܬܡܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܬܢܢ . ܡܬܡܠܠܢ ܠܐ ܝܬܪܝܢܢ . ܘܠܐ ܓܝܪ ܩܠܝܠ ܩܪܝܒܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܕܘܒܪܗܘܢ ܬܡܢ ܗܘ . ܐܢ ܓܝܪ ܒܐܪܥܐ ܢܩܘܐ . ܡܕܡ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܚܙ]ܝܪ[ܐ̈ ܡܠܘܗܝ̈ |ܕܝܘܚܢܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܠܗ ܨ ܒܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܨ ܒ̇ܝܢ X X2ܕܢܬܦܪܩܘܢ ܡܢ ܚܝ̇ܐ
Chrys:ComJohn1 ܬܪܥܝܬܢ ܠܐ ܬ--]ܕܟܐ [ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܠܡܩܒܠܘ ܫܘܦܪܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܚܡܬܐ . ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ̈ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܥܠܠܛܬܐ̈ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܡܪܬܐ ܗܘܐ ܐܡ̣ܪ· ܠܐ ܬܬܠܘܢ ܗܠܝܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܠܐܪܙܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܒܢܦܫܐ ܕܡܠܝܐ ܫܓܝܫܘܬܐ . 5ܡܛܠ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܐ ܕܚܠܝܡܝܢ . ܘܬܘܒ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܚܠܝܢ ܡܠܝܟ̈ ܐܘܣܦ ܐܦ ܗܕܐ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ . ܕܐܦ ܥܒ̣ܕܟ ܢܙܕܗܪ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܟܠܗܝܢ ܐܡܪܬ . ܥܕܟܝܠ ܠܫܪܒܐ ܕܐܪܡܐ ܠܢ . ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܥܠܬ . ܗܠܝܢ ܛܢܡܗܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܐܢܐ ܟܕ ܛܒ
Chrys:ComJohn1 ܟܠܗܝܢ ܆ ܕܢܐܬܪ ܡܢ ܡܠܬܢ ܠܐ ܡܫܟܚ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܐܚܘܕ ܗܠܝܢ ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܚܫܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܫ ܠܐ ܢܕܟܐ ܢܦܫܗ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܘܟܠܝܢ ܚܢܢ ܡܠܬܢ . ܠܐ ܐܢܫ ܢܬܥܕܠ ܒܢ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܠܡܠܐܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܫܘܥܐ . ܘܠܐ ܒܝܬ ܟܘܒ̇ܐ ܢܦܠ . ܐܢ ܕܝܢ ܚܙܝܢ ܐܢܚܢܢ ܆ ܚܕܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 XX ܕܬܡܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܠܓܘܚܟܐ ܓܝܪ ܘܠܒܗܬܬܐ ܘܠܚܣܕܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗ ܣܝܢܐ ܡܬܥܪ ܓܠ ܐܢܬ . ܢܕܝܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܠܡܫܬܥܝܘ |ܟܠܗܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܩܛܘܠܐ̈ ܢܘܒܕ ܢܦܫܗ . ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܓܝܪ ܕܣܛܢܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܦܬܘܪܐ ܕܡܠܬܢ ܡܬܒܣܡ ܢܫܒܘܩ ܥܘܕܪܢܗ . ܘܒܚܙܘܢܐ̈