simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐ ܓܡܝܪܝܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܢܩܪܒ ܠܘܬܗ .
Chrys:ComJohn1 ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ .
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܬܗܘܐ ܠܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܘ̇ܐ ܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܠܐ ܫܟܝܚܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢ ܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܙ̇ܕܩ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܢܒ̣ܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ
Chrys:ComJohn1 ܢܫܐܠ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܠܦ ܠܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܪ ܓܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܩܕܡ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܥܘܕܪܢܐ ܕܢܦܫܐ ܠܚܡܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܡܢ ܥܠܡܢܝܬܐ̈ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒܘܪܝܬܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܢ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܬܦܩܕܢܢ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܓܝܢ ܚܢܢ ܠܡܣܒ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܐܦܠܐ