simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܢܩܪܒ ܠܘܬܗ . ܘܢܩ̇ܕܡ ܢܠܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܗܘ ܆ ܘܡܛܠ ܗܢ̇ܝܢ ܗܠܝܢ ܝܗ̇ܒ . ܕܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܓܡܝܪܝܢ ܒܝܕ
Chrys:ComJohn1 ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܡܪ̣ ܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܚܛܗܝܟ̈ ܆ XX ܗܠܝܢ ܡܫܪܝܐ ܠܘܩܕܡ ܗܝ̇ ܨ ܒ̇ܐ ܗܘܐ ܠܡܬܠ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ
Chrys:ComJohn1 ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܬܗܘܐ ܠܢ ܨ ܦܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܗܢܐ ܡܓܕܦ . ܠܐ |ܗܟܝܠ ܢܗܘܐ ܠܢ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܫܟܝܚܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢ ܠܐ ܢܗܘܝܢ ܠܢ ܆ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܢܟܝܢܐ ܗܘ̇ܐ ܠܢ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܐܢ ܠܐ ܢܗܘܝܢ ܠܢ ܆ ܐܝܢܐ ܡܟܝܠ ܣܒܪܐ ܢܗܘܐ ܠܢ . ܐܘ ܐܝܢܐ ܗܠܝܢ ܚܕ ܢܟܝܢܐ ܗܘ̇ܐ ܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܫܟܝܚܢ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܢܒ̣ܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܗܠܝܢ ܢܫܐܠ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܠܦ ܠܢ ܠܡܨ ܗܠܝܢ ܣܒܪܐ ܢܗܘܐ ܠܢ . ܐܘ ܐܝܢܐ ܒܘܝܐܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܙ̇ܕܩ ܕܥܠ ܐܦܝ̈
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܐܠܦ ܠܢ ܠܡܨ ܠܝܘ· ܘܐܢ ܢܦܬܚܝܗ̇ ܠܨ ܠܘܬܐ ܗܝ̇ ܆ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܙ̇ܕܩ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܢܒ̣ܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܗܠܝܢ ܢܫܐܠ . ܕܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܡܢ ܩܕܡ ܗܕܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ . ܘܬܐܬܐ ܡܠܟ̣ܘܬܟ ܘܢܗܘܐ ¹ܨ ܗܠܝܢ ܗܝ̇ ܪܘܚܢܝܬܐ . ܘܕܐ̇ܝܕܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܗܪ ܓܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܠܥܘܕܪܢܐ ܕܢܦܫܐ ܠܚܡܢ̈ ܣܡ ܒܨ ܠܘܬܐ . ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܪܥܢܝܐ . ܗܠܝܢ ܥܘܬܪܐ . ܘܠܐ ܒܕܘܟ ܫܘܒܚܐ . ܘܠܐ ܒܕܘܟ ܫܘܠܛܢܐ . ܐܠܐ ܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܥܒܘܪܝܬܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܕܘܝ̇ܐ ܐܝܬܝܢ ܘܚܠܫܐ̈ . ܕܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡܝܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܬܦܩܕܝܢ ܚܢܢ ܕܢܪܚܩ ܡܢ ܥܠܡܢܝܬܐ̈ ܘܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܬܦܩܕܢܢ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܢ ܢܣܠܐ ܐܢܝܢ̈ ܆ ܘܪ ܓܝܓܝܢ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܠܘ ܕܘܝ̇ܐ ܐܝܬܝܢ ܘܚܠܫܐ̈ . ܕܗܠܝܢ ܫܐܠܝܢܢ ܡܢ ܐܠܗܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܥܠ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܐܦܠܐ ܩܠܝܠ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܦܩܕܢ̈ ܕܢܗܘܐ ܠܢ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܢ ܢܣܠܐ ܐܢܝܢ̈ ܆ ܘܪ ܓܝܓܝܢ ܚܢܢ ܠܡܣܒ