simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐܪܙܘܗܝ̈ ܡܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܠܟܘܢ . ܡܢܐ ܠܘܬܗ ܐܡܪܬܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܩܝܡܐ̈ ܐܩܝܡܬܘܢ ܠܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ . ܒܝܘܡܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܕܐܡܪܬ ܩܕܡܝܟܘܢ ܝܬܝܪܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܟܒܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܡܠܠ ܆ ܕܢܘܕܥ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܬܫܡܥܘܢ ܩܠܐ ܕܚܟܡܬܗ . ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܣܬܟܠܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܘܒܪ ܡܢܘ . ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ . ܘܒܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܝܫܒܝܚ ܗܘܐ . ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܓܝܪ ܙܥܘܪܬܐ̣ ܘܡܢ ܐܬܪܐ XX ܫܝܛܐ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܗ . ܘܝܠܦܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܠܐ ܒܚܕܐ |ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܢܒܝܐ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܩܘܡ ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܐ̇ܡܪ ܕܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܬܪܐ ܕܡܢ ܣܦܪܐ̈ ܒܟܠܙܒܢ ܡܨ ܛܚܐ ܗܘܐ . ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܗܢܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܐܪ ܐܢܫ ܠܡܫܡܥ ܡܢ ܓܒܪܐ ܨ ܝܕܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܓܘܪܣܐ̈ ܐܘ ܕܢܗܪܘܬܐ̈ . ܐܘ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܢܘܢܐ̈ ܡܫܬܥܐ ܠܢ .
Chrys:ComJohn1 ܚܐܪ ܐܢܫ ܠܡܫܡܥ ܡܢ ܓܒܪܐ ܨ ܝܕܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܢܫ ܢܬܩܢܛܝ . ܡܪ . ܗܠܝܢ . ܐܘ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܢܘܢܐ̈ ܡܫܬܥܐ ܠܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܕܫܡܝܐ . ܘܥܠ ܨ ܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ . ܡ ܓܝܪ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡ̇ܐ ܡܢܗ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ . ܡܡܠܠ ܕܝܢ ܥܡܢ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܝܢ̈ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܫܒܝܚ ܪܘܡܐ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ . ܡܡܠܠ ܕܝܢ ܥܡܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܡܝܐ . ܘܥܠ ܨ ܒܘܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ ܕܨ ܝܕܐ ܐܢܝܢ ܐܡܪ̣ ܠܝ . ܐܘ ܕܪܗܛܪܐ ܐܘ ܕܣܦܣܛܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܣܝܡܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܛܥ̣ܢ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬܢ ܀
Chrys:ComJohn1 X5 ܕܒܚܟܡܬܐ ܒܪܝܬܐ ܡܗܝܪ . ܠܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܗܝ ܗܠܝܢ ܠܝ . ܐܘ ܕܪܗܛܪܐ ܐܘ ܕܣܦܣܛܐ . ܐܘ ܕܦܝܠܣܦܐ ܐܘ ܕܚܕܐ |ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܫܘܠܡܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ . ܘܥܠ ܟܝܢܐ ܕ ܓܘܫܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܗܠܝܢ . ܘܥܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܠܝܐ̈ . ܘܥܠ ܠܐܡܝܘܬܘܬܐ . ܘܥܠ ܚܝ̇ܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܝܘܬܐ̈ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ . ܘܥܠ ܚܝ̇ܐ ܗܠܝܢ ܕܫܘܠܡܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ . ܘܥܠ ܟܝܢܐ ܕ ܓܘܫܡܐ̈
Chrys:ComJohn1 ¹ܕܬܢܝܢ ܩܕܡܝܟܘܢ̣ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܒܝܬ ܦܠܛܘܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐ . 3ܡܢܗܝܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܬܪܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܗܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܥܡ ܝܘܠܦܢܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܘܪܫܝܐ̈ ܘܐܬܗܝܡܢܘ ܕ ܓܡܝܪܐܝܬ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ ܡܦܣܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܥܡ ܝܘܠܦܢܝܗܘܢ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܟܬܒܘ· ܐܦ ܠܐ ܫܪܒܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܦܣܝܢ . ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܗܢܘܢ ܗܟܝܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܟܬܒܘ ܐܝܟ ܛܠܝ̇ܐ . ܠܓܘܚܟܐ ܘܠܒܙܚܐ XX ܫܘܘ . ܛܠܩܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܟܬܒܘ· ܐܦ ܠܐ ܫܪܒܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ . |ܘܒܟܠܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܫܟܝܪܢ̈ . ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ . ܬܘܒ ܟܕ ܗܠܝܢ . ܘܢܫܝܗܘܢ̈ ܕ ܓܘܐ ܥܒܕܘ ܐܢܝܢ̈ . ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܘܒ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܫܟܝܪܢ̈ . ܨ ܝ̇ܪܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܥܡܢ ܡܡܠܠ ܆ ܠܘ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܡܠܦ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗܘ ܐܠܗܐ ܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܘܒ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܟ ܐܢܫܐ̈ ܕܐܦ ܠܐ ܒܚܠܡܐ ܠܒܝܬ ܡ̇ܠܟܐ ܐܫܬܘܝܘ ܠܡܥܠ . ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܥܠ ܪܘܪܒܬܐ̈ . ܕܠܐ ܫܘܒܗܪܐ ܡܒܕܩ ܠܢ . ܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܕܝܢ