simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܣܟ ܡܥܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܢܡܘܣܐ ܐܬܝܗܒ .
Chrys:ComJohn1 . ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܝܨ
Chrys:ComJohn1 ܠܟܪܣܗܘܢ . ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ |ܕܫܡܥܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܇ ܘܡܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܡܠܐܟܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܘܟܪܘܒܐ̈ ܘܣܪܦܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܥܕܬܐ ܝܠܦܘ
Chrys:ComJohn1 [ܠܐ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܢ ܗܠܝܢ . ܚܕ ܟܡܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܥܗܢܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܚܬܝܬܐܝܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܬܡܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܢܒܕܩ
Chrys:ComJohn1 ܐܚܪܢܝܬܐ¹̈ ܕܥܬܝܕܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܩܕܡ ܥܝܢܝܢ̈
Chrys:ComJohn1 . ܬܡܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܦ
Chrys:ComJohn1 . ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ . ܡܬܡܠܠܢ
Chrys:ComJohn1 X2ܕܢܬܦܪܩܘܢ ܡܢ ܚܝ̇ܐ ܗܠܝܢ ܕܚܙ]ܝܪ[ܐ̈ ܡܠܘܗܝ̈ |ܕܝܘܚܢܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܥܝܬܢ ܠܐ ܬ--]ܕܟܐ
Chrys:ComJohn1 ܫܓܝܫܘܬܐ . 5ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܥܠܠܛܬܐ̈ ܡܫܝܚܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܚܠܝܡܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܐܢܐ ܟܕ ܛܒ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡܪܬ .
Chrys:ComJohn1 ܢܕܟܐ ܢܦܫܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܕܢܐܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܆ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܟܠܝܢ ܚܢܢ ܡܠܬܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܠܡܫܬܥܝܘ |ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ XX ܕܬܡܢ ܡܣܬܥܪܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܥܘܕܪܢܗ . ܘܒܚܙܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܛܘܠܐ̈ ܢܘܒܕ ܢܦܫܗ