simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܟܕ ܒܗܢܐ ܫܪܒܐ ܕܡܬܚܦܛܝܢ ܗܘܘ ܇ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܕܡܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܇ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܦܓܪܐ ܠܐ ܐܗܡܝ . ܘܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܢܒܝܘܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ ܘܦܘܩܕܢܐ̈ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܥܕ ܟܬܒܐ ܩ̇ܪܐ ܗܠܝܢ |ܠܘ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܇ ܐܠܐ ܟܠܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܡܠܠ ܚܣ . ܐܠܐ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡܐ ܡܘܕܥ . ܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܐܢܬ ܗܘ . ܕܠܡܐ ܟܝ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܬܚܘܡܐ ܣܐܡ ܠܗ .
Chrys:ComJohn1 ܕܚܛܝܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܘܕܒܝܕ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܪ ܓܙܢܟ . ܒܝܬ ܗܠܝܢ . ܐܡܬܝ ܕܢܪ ܓܙܟ ܪܚܡܐ ܘܐܢܫ ܡܢ ܚܒܝܒܝܟ¹̈ ܐܥܝܩܟ . ܐܬܚܫܒ
Chrys:ComJohn1 ܐܦ ܒܗܝ̇ ܚܘܪ . ܐܢܗܘ ܕܡܬܘܡ ܢܦܩܬ ܒܩܫܝܘܬܐ ܕܚܡܬܟ ܆ ܗܠܝܢ ܠܟ . ܫܒܘܩܘ ܠܡ ܓܝܪ ܘܢܫܬܒܩ ܠܟܘܢ . ܘܥܓܠ ܚܫܟ ܡܫܩܠ . ܘܥܡ
Chrys:ComJohn1 ܬܪܬܝܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ |ܘܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܡܢ ܗܕܐ ܥܘܕܪܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܗܠܝܢ ܬܟܣܬ ܢܦܫܟ . ܘܐܢ ܗܘ ܬܘܒ ܕܡܬܘܡ ܐܬ ܓܪܦܬ ܡܢ ܚܫܐ . ܘܦܚܡ
Chrys:ComJohn1 ܕܫܢܝܝܢ̈ . ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ̈ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܝ ܩܝܡܝܢ . ⁴ܗܘܘ ܟܕ ܓܝܪ ܡܠܝܢ ܗܘܘ . ܒܪܘ ܓܙܐ ܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܕܥܕܠܘ . ܘܐܘܪܒܘ ܠܒܗܬܬܗܘܢ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܚܕܝܘ ܘܒܙܚܘ ܗܠܝܢ |ܗܠܝܢ ܕܚܙܘ . ܐܦ ܓܝܪ ܫܘܝܐܝܬ ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܩܢܝܛܝܢ . ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܚܕܝܘ ܘܒܙܚܘ ܒܗܘܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܚܕܕܐ ܡܚܘ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܩܢܝܛܝܢ . ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܕܠܘ . ܘܐܘܪܒܘ ܠܒܗܬܬܗܘܢ ܘܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܬܥܒܕ ܥܒܪ . ܟܕ ܒܡܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܡܘܫܐ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܗ ܕܥܒܘܕܐ ܡܣܬܪܗܒ ܗܘܐ ܠܡܣܩ . ܒܘܠܝܬܐ ܡܪܗܛܐܝܬ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܚܝ̇ܐ . ܐܠܐ ܗܐ ܗܠܝܢ ܚܝ̇ܐ ܐܦ ܢܘܗܪܐ ܐܫܬܡܗܘ . ܐܡܪ̣ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ ܒܗ ܚܝ̇ܐ ܗܘܐ . ܪܘܚܐ ܠܡ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܚܝ̇ܐ ܐܦ ܢܘܗܪܐ ܐܫܬܡܗܘ . ܐܡܪ̣ ܓܝܪ ܘܚܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̇ܐ ܗܘܐ . ܪܘܚܐ ܠܡ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̇ܐ . ܐܠܐ ܗܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܡܪܬ ܕܪܘܚܐ ܐܢܘܢ . ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܦ ܐܬܩܪܝܘ ܡܠܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܟܢܝ . ܡܕܝܢ ܚܝ̇ܐ ܦܓܪܐ ܗܘܘ
Chrys:ComJohn1 . ܟܠܗܝܢ ܡܢ ܩܛܝܪ ܒܬܪܗ ܡܬ̇ܢܓܕܢ . ܚܙܝܬܘܢ ܡܐ ܕܡܢ ܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܩܪܝܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ . ܥܠ ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܩܢܘܡܐ ܕܢܐܡܪܘܢ ܚܕܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܗܘ ܪܡܐ ܠܢ ܗܫܐ . ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܢ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܝ̇ܐ ܐܢܝܢ̈ . ܘܡܢܐ ܠܡ ܩܪܝܒܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܡܝܬܪ ܚܝ̇ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܗܕܐ ܠܐ ܐܢܫ ܐܡܪ̇ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܕܠܐ ܢܦܫ ܘܕܠܐ |ܪ ܓܫܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܝܬܪܢ̈ ܡܩܪܒ ܠܢ ܡܟܝܠ . ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܫܬܐ . ܗܠܝܢ ܥܠܝܗܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܒܝܘܠܦܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܫܡܠܝܢ ܗܘܝܢ . ܠܘܬ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐ ܪܓܫܬܐ . ܐܢܝܢ̈ ܥܒ̣ܪ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܟܠܢܫ ܝܕ̇ܥ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ . ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܡܝܬܪܢ̈ ܡܩܪܒ ܠܢ ܡܟܝܠ . ܕܐܝܬܝܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܩܪܐ . ܡܬܐܡܪܢ ܐܢܝܢ̈ ܐܦ ܥܠ ܐܒܐ ܘܥܠ ܒܪܐ ܘܥܠ ܪܘܚܐ . ܗܠܝܢ ܚܙܝܢ ܚܢܢ ܕܗܢ̣ܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܢ ܕܒܨ ܝܪܘܬܐ . ܘܐܦ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ |ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܠܠܘ . ܒܪܫܥܬܗ ܐܡ̇ܪ ܕܒܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ܗܝ̇ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܬܣܒܪ ܠܟ ܕܥܠ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܐܡܝܪܐ . ܡܛܠ