simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܣܓܝܐܢ̈ ܘܪܘܪܒܢ̈ ܕܠܝܠܬܐ̈ ܐ̇ܡܕ̇ ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܛܥܢܐ ܕܟܘܠܗܝܢ ܢܬܢܐ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܡܨ ܝܐ ܗܘܬ . ܐܠܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܪܘܪܒܢ̈ ܣܥ̣ܕ̇ ܘܠܐ ܐܘܕܝܘ ܒܕܘܟ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܟܕ ܡܠܘ ܗܠܝܢ ܢܒܝܐ . ܐܘ ܡܢ ܠܥܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 . ܕܟܕ ܐܙܠܝܢ ܚܢܢ ܒܣܒܪܐ ܛ̇ܒܐ ܆ ܢܩ̇ܒܠ ܠܛܒܬܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܗܠܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܬܗܘܐ ܠܢ ܗܕܐ ܆ ܡܢ ܗܫܐ ܢܙܕܗܪ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܗܢܘ ܢܒܝܐ . ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܚܦܛܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܢܗܘܢ . ܙ̇ܕܩ ܕܝܢ ܐܦ ܗܪܟܐ ܠܡܬܒܝܢܘ ܒܦܚܝܚܘܬ ܚܐܦܗܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܒܥ̇ܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܒܘܣܡܐ ܕܦܬܘܪܐ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܐܢܐ X0 ܣܒ̇ܪ ܐܢܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܟܝܠ ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܟܠܗܘܢ ܟܢܫ̇ܐ ܠܘܬ ܗܝ̇ ܡܕܝܢܬܐ . ܠܐ̇ܝܕܐ ܟܐܦܐ ܠܐ ܣܦܩܐ ܗܠܝܢ ܢܪܟܟ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ . ܗܝ̇ ܓܝܪ ܕܢܬܚܦܛܘܢ ܗܘܘ ܠܡܐܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܨ ܒ̇ܐ ܐܦ ܗܘ ܆ ܘܡܛܠ ܗܢ̇ܝܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܢܘܕܐ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܛܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܡܪ̣ ܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܚܛܗܝܟ̈ ܆ XX ܗܠܝܢ ܡܫܪܝܐ ܠܘܩܕܡ ܗܝ̇ ܨ ܒ̇ܐ ܗܘܐ ܠܡܬܠ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ
Chrys:ComJohn1 ܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܫܟܝܚܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢ ܠܐ ܢܗܘܝܢ ܠܢ ܆ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܢܟܝܢܐ ܗܘ̇ܐ ܠܢ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܬܦܩܕܢܢ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܢ ܢܣܠܐ ܐܢܝܢ̈ ܆ ܘܪ ܓܝܓܝܢ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܠܘ ܕܘܝ̇ܐ ܐܝܬܝܢ ܘܚܠܫܐ̈ . ܕܗܠܝܢ ܫܐܠܝܢܢ ܡܢ ܐܠܗܐ .