simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 . ܚܕ ܟܡܐ ܡܕܡ ܕܐܠܗܐ ܡܠܠ ܠܡܪ ܓ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ ܙܕܩ ܠܢ . ܗܠܝܢ ܫܘܠܬܢܗ ܐܢܘܢ . ܟܕ ܛܒ ܟܡܐ ܙܒ]ܢܝܢ̈ [ܠܐ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܢ
Chrys:ComJohn1 XX ܕܬܡܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܠܓܘܚܟܐ ܓܝܪ ܘܠܒܗܬܬܐ ܘܠܚܣܕܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗ ܣܝܢܐ ܡܬܥܪ ܓܠ ܐܢܬ . ܢܕܝܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܠܡܫܬܥܝܘ |ܟܠܗܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐܪܙܘܗܝ̈ ܡܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܠܟܘܢ . ܡܢܐ ܠܘܬܗ ܐܡܪܬܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܩܝܡܐ̈ ܐܩܝܡܬܘܢ ܠܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ . ܒܝܘܡܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܕܐܡܪܬ ܩܕܡܝܟܘܢ ܝܬܝܪܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܟܒܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܡܠܠ ܆ ܕܢܘܕܥ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܬܫܡܥܘܢ ܩܠܐ ܕܚܟܡܬܗ . ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܣܬܟܠܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܘܒܪ ܡܢܘ . ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ . ܘܒܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܢܒܝܐ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܩܘܡ ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܐ̇ܡܪ ܕܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܬܪܐ ܕܡܢ ܣܦܪܐ̈ ܒܟܠܙܒܢ ܡܨ ܛܚܐ ܗܘܐ . ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܗܢܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܚܐܪ ܐܢܫ ܠܡܫܡܥ ܡܢ ܓܒܪܐ ܨ ܝܕܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܢܫ ܢܬܩܢܛܝ . ܡܪ . ܗܠܝܢ . ܐܘ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܢܘܢܐ̈ ܡܫܬܥܐ ܠܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܕܫܡܝܐ . ܘܥܠ ܨ ܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ . ܡ ܓܝܪ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡ̇ܐ ܡܢܗ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ . ܡܡܠܠ ܕܝܢ ܥܡܢ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ ܕܨ ܝܕܐ ܐܢܝܢ ܐܡܪ̣ ܠܝ . ܐܘ ܕܪܗܛܪܐ ܐܘ ܕܣܦܣܛܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܣܝܡܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܛܥ̣ܢ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬܢ ܀
Chrys:ComJohn1 ܕܠܒܪ ܡܬܡܠܠܢ̈ . ܐܘ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܡܬܢܟܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܣܓܝ ܦܩܚܐ ܗܠܝܢ ܗܪܟܐ ܬܫܝܓܘܢ ܡܢܟܘܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܬܢܢ ܢܕܒܕ̇ ܒܝܬ ܐܣܝܐ ܓܝܪ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬܐ ܗܢܐ . ܗܠܝܢ ܚܝ̇ܐ ܚܝܐ̇ܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܐܦ ܐܝܟܢܐ ܥ̇ܕܪܐ ܠܢ . ܕܚܝ̇ܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܥܠܝܢ ܐܡܝܢ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܫܡܥܗ ܫܚܝܡܐܝܬ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܫܒܝܚܐ̈ ܡܠܬܗ ܐܣܝܢܐ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܒܡܠܬܗ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܒܪ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ ²ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܚܫܚܝܢ . ܗܠܝܢ ܗܕܐ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܘܠܐ ܠܓܡܪ ܢܬ̇ܦ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܨ ܒܘܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܫܒܥܐ̈ ܠܡܪܐ ܕ ܓܘܐ ܚܕ ܢܩܪܒ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܫܟܝܪܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ ²ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܚܫܚܝܢ . ܐܠܐ ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܣܢܝܩܐ . ܪܟܝܟ ܗܘ ܓܝܪ ܘܪܥܕ ܪܥܝܢܗ̇ . ܘܕܠܝܠܐܝܬ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܠܟܘܢ . ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܚܝ̈ . ܛܠܝܘܬܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ ܟܘܘܢܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܒܥܪܝܪܝܢ̈ ܒܟܝܢܗܝܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܝܨ ܒܝܢܢ . ܘܠܐ ܗܠܝܢ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܒܥܪܝܪܝܘܬܢ ܗܟܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܟ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܆
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܠܐܝܢܐ ¹ܕܐܡܪܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗ ܆ ܠܗܢܐ ܡܙܥܪܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܩܘܐ . ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܠܫܢܐ ܕܡܓܕܦܢܐ̈ ܠܐ ܡܬܒܨ ܕ̇
Chrys:ComJohn1 ܐܦܚܡ . ܐܢ ܓܝܪ ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܙܕܝܩܐ ܥܡ ܚܛܝܐ ܡܦܚܡܝܢܢ ܟܐܝܢ ܗܠܝܢ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ . ܡܬܟܚܕ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܥܡ
Chrys:ComJohn1 ܕܒܗ ܐܬܬܨ ܝܕܘ ܣܪܩ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . ܘܒܐܪܥܐ ܐܣܪ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܥܡܝܩܬܐ ܚܫܐ ܗܢܐ . ܘܠܐܝܢܐ ܕܒܗ ܐܬܬܚܕ ܡܛܒܥ . ܘܢܦܫܐ ܕ
Chrys:ComJohn1 . ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܥܕܡܐ ܗܘ ܠܢܟܣܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܣܪܢܐ . ܬܢܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܪܚܩܘ ܒܗܝܢ ¹ܒܗܠܝܢ ܢܬܟܪܗܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܕܩܫܝܢ ܡܢ