simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܒܢܡܘܣܐ ܐܬܝܗܒ . ܡܘܣܦ ܘܐܡܕ̇ ܐܦ ܥܠܬܐ ܕܦܘܪܫܢܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܘܝ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܗ̈ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܕܕܠܐ ܣܟ ܡܥܠܝܢ ܡܢ