simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܘܗܠܝܢ ܡܛܠ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܓ ܂ ܂
ChronMin ܪܫܡܝܢܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ
ChronMin ܕܢܡ̣ܢܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܕܕ
ChronMin ܛܪܦܘܬ ܐ ܆ ܗܠܝܢ ܂ ܝܙ ܂
ChronMin ܃ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܢܕܘܝܐ̈ ܃
ChronMin ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪ ܇ ܝܢ
ChronMin ܢܝܩܝܐ ܗܦ̣ܟ ܂ ܗܠܝܢ ܝ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ
ChronMin ܃ [ܘܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܓܝܦܛܘܣ] ܗܠܝܢ ܕܡܬܩ̣ܪܝܢ ܠܐܓܝܕܐ̈ ܕܡܢ
ChronMin ܘܡܫܚܐ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝXܡܢܬܥ̈ ܣܪ ܐܠܦܝܢ̈
ChronMin ܕܓܠܢ̈ ܃ ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܃ ܘܐܢ
ChronMin ܝ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܗܟܝܠ
ChronMin ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܂ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܡܝܪܝ̣ܢ ܂
ChronMin ܗ̣ܢܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ
ChronMin ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܀ ܐܘܒܐܐ ܂
ChronMin ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕ[ܐܡ̇ܪܢܢ ]ܬܬܝܕܥ ܓܠܝܐ
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
ChronMin ܟܠܗܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܝܬ ܝ ܝܘܢܝܐ̈
ChronMin ܐܬܬܣܝܡ ܂ ܘܡ̣ܟܬܒ ܗܠܝܢ ܦܝܠܘܢ ܘܝܘܣܝܦܘܣ ܀
ChronMin ܥܡ ܚܕ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܥܡ̇ܪܝܢ ܒܝܡܐ̣ ܂
ChronMin ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܘ ܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܒܝܒܐ̈ ܝ ܠܡܣ̣ܩ