simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܓ ܂ ܂ ܝܬܝܪܬ̈ ܐ ܕܣܝ̣̇ܡܢ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ̣ ܣܦܩܢ̈ ܀ ܕܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܕܪܥܘ ܂ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܣܝ̣ܡܐ ܒܩܢܘܢܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܡܛܠ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܦܩܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܡܢ ܝ ܂ ܝ ܐܢܛܝܘܟܝܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܘܒܥܢܢܗܘܢ ܗܘ̇ܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ̣ ܪܫܡܝܢܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
ChronMin ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܕܕ ܝܐܝܠ ܕܗܘܝܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܨ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ ܕܥܙܪܐ ܡ̇ܘܕܥ ܀ ܘܐܢ ܐܢܫ ܨ̇ܒܐ ܕܢܡ̣ܢܐ ܡܢ ܗܪܟܐ
ChronMin ܂ ܝܙ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܡܠܟ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܓ ܂ ܇ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܘ]ܣ ܝ ܂ 2 ܡܫܬܕܪ ܂ ܘܥ̇ܒܕ ܡ̇ܢ ܒܣ ܇ ܛܪܦܘܬ ܐ ܆
ChronMin ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܢܕܘܝܐ̈ ܃ ܘܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܓܪܒܝܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܩܡܝ̈ ܗܘܝ̈ ܒܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܕܐܣܝܐ ܪܒܬܐ ܃ ܣܛܪ ܡܢ
ChronMin ܕܡܬܩܪ ܇ ܝܢ ܛ̇ܓܪܝ̣ܘ̇ܣ ܂ ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐ ܂ ܬ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪ ܇ ܝܢ ܩ̣̇ܦܪܝ̣ܓ̣̇ܘ̇ܣ ܂ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ
ChronMin ܝ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܕܟܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܠܐܬ̇ܐ ܕܝܢ ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܒܝܬܘܢܝܐ ܂ ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܢܝܩܝܐ ܗܦ̣ܟ ܂
ChronMin ܕܡܬܩ̣ܪܝܢ ܠܐܓܝܕܐ̈ ܕܡܢ ܡܘܬ[ܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܐܩܕܘܢ ܡ̇ܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܃ [ܘܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܓܝܦܛܘܣ]
ChronMin ܝXܡܢܬܥ̈ ܣܪ ܐܠܦܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܦܫܘ ܡܢܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܝܠܐ̈ ܂ X ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܘܡܫܚܐ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܃ ܘܐܢ ܪܘܫܡܐ ܬܘܒ ܗ̇ܘ ܕܫܘܪܝܐ ܕܡܢܝܢܐ ܗܢܐ ܕ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܝܙ ܂ ܀ 2ܐܢ ܟܝܬ ܗܠܝܢ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܕܓܠܢ̈ ܃ ܘܐܢ
ChronMin ܂ ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܡܬ ܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ ܒܫܢܬ ܂ ܢ̇ܠܚ ܂ 2ܕ ܘܢܝܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܗܢܕܘܝܐ̈ ܆ ܘܒܛܠܬ ܠܟܠܗܝܢ̈ ܝ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈
ChronMin ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܡܝܪܝ̣ܢ ܂ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܝܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܀ ܢܨܝܚܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܂ ܥܡ
ChronMin ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܕܢܬܝܕܥܢ̈ ܠܟܠܢܫ ܆ ܗ̣ܢܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܟ
ChronMin ܀ ܐܘܒܐܐ ܂ ܩܪXܠܐ̈ ܂ ܣܝܩܝܠܝܐ ܂ ܩܘܦܪܘܣ ܂ ܩܘܐܘܣ ܂ ܪܘܕܘܣ ܗܠܝܢ ܣܦܪܕܝܣ ܂ ܕܒܗܝܢ ܐܬ̇ܝܬ̣ܒܘ ܝ ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝܗܝܢ
ChronMin ܕ[ܐܡ̇ܪܢܢ ]ܬܬܝܕܥ ܓܠܝܐ ܬ̣ ܂ ܂ ܕܒ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝ[ܬܐ̈ ܗܠܝܢ [ܫܘܠܛܢܗ ܕܒܐܓܝܦܛܘܣ ]ܐܠܐ̣ ܂ ܡܐ ܂ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
ChronMin ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ ܚܬܝܬܘܬ ܐ ܕܒܗܕܐ̣ ܂ ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܐ ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܫܡܗ ܦܪܝܫܐ ܂ ܬ ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ
ChronMin ܒܝܬ ܝ ܝܘܢܝܐ̈ ܐܚ̣ܕܝܢ̈ ܃ ܕܡܩܪ̇ ܂ ܘܢܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܕܩ ܇ ܗܠܝܢ ܂ ܝܐ̈ ܘܕܦܪܣ ܇ ܝܐ̈ ܃ ܘܗܠܝܢ̈ ܟܠܗܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܬܪ
ChronMin ܦܝܠܘܢ ܘܝܘܣܝܦܘܣ ܀ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܝܕܝܥܐ̈ ܐܬ̇ܩܛܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܨܠܡܐ̈ ܕܓܐ̇ܝܘܣ ܘܥܠܘܬܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ ܂ ܘܡ̣ܟܬܒ
ChronMin ܕܥܡ̇ܪܝܢ ܒܝܡܐ̣ ܂ ܡܨ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܕܢܙܟܐ ܒܢܐܛܘܢ ܂ ܝ ܘܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܢܬܟ̇ܬܫܘܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ̣ ܂
ChronMin ܠܒܝܒܐ̈ ܝ ܠܡܣ̣ܩ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܘܠܗܘܙܝܐ̈ ܘܟܠܕܝܐ̈ ܘܐܬܘܪܝܐ̈ ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܘ ܡܠܟܐ̈