simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܩ ܂
ChronMin ܕܝ̣ܠܢ ܂ ܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܣܛܪ