simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܒܝܬ ܐܩ ܂ ܩܝܣ ܘܐܘܕܟܣܝܣ 1ܘܩܕܡܘܗܝ ܩܪܨܐ̈ ܕܣܘܢܗܪ-ܘܣ ܗܠܝܢ ܂ ܘܟܕ ܠܚܕܕܐ̈ ܫܠ̣ܡܘ ܂ ܒܗ̇ ܐܬܥܠܝܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂
ChronMin ܫܪܝܪܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܣܛܪ ܡܢ ܡܩܕܘܢܝܣ ܂ ܐܦܢ ܡܬܥܕܠ ܒܗܘܢ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܝܝ ܘܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܚܘ̣ܝ ܬܐܕܘܪܘܣ ܡܦܫܩܢܐ ܕܝ̣ܠܢ ܂ ܕܟܠܗܘܢ