simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܪܝܘܣ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ
ChronMin ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܓܪܬ̈ ܐ ܐܬܪܗܒ
ChronMin ܓ ܂ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܐܘܢܛܝܣ 2ܗܪܛܝܩܐ ܫܢܢ̈
ChronMin ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܀ ܐܡܠܟ ܕܢ
ChronMin ܕܡܝܕܘܠܝܢܘܣ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟ ܘܠܢܛܢܝܢܘܣ
ChronMin ܐܢܗܘ̣ ܕܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܢܡܘܬ
ChronMin ܂ ܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ
ChronMin ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܓܡܘܪ ܗܠܝܢ ܕܥܝ̇ܕܗ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܕܟܝܪܘܛܘܬܝܢܐ ܥ̇ܒܕܘܗܝ̣ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܝ
ChronMin ܂ ܘܐܬܛ̇ܝܒܘ ܬܠܬܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܪܝܫܝܟܗܢܐ̈ ܫܘܝܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬ
ChronMin ܐܢܘܢ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܚܣܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܐܡܪܢܢ ܂
ChronMin ܪܫܡܝܢܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ
ChronMin ܂ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̣̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܢܛܝܟܪܝܘܣ ܕܐܢܙܪܒܐ
ChronMin 2ܘܬܘܒ ]ܘܕܣܓܝ̇ܐܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܝܒܪܘ ܐܓܘܢܐ ܕܪܕܝܦܘܬ
ChronMin ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒ̣ܕ
ChronMin ܀ ܩܕܡ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܒܙܒܢܝ̈ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܐ
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
ChronMin ܕܢܦܠܬ ܗܪܬܐ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܐ̈ ܒܫܪܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ
ChronMin ܠܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܐ̈ ܡܘܚܡܕ ܘܥܒܕܐܠܗ
ChronMin ܟܠܗܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܝܬ ܝ ܝܘܢܝܐ̈