simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܗ̇ܘ ܐܓܝܒܛܝܐ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܫܢ̣ܝܬ
ChronMin ܕܡܝܢ̈ ܂ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܟܬ̇ܒ ܛ ܂
ChronMin ܂ ܝܗܘܕܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܓܙܘܪܬ
ChronMin ܝܗ̣ܒܘ ܬܒܥܬ̣ ܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘܘ ܥ̣ܠܬܐ ܕܡܪܘܕܘܬ
ChronMin ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ̣ܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܪܕܘܦܝܐ
ChronMin ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܢܗܝܢ ܐܬܗ̣ܦܟ ܂
ChronMin ܘܡܫܚܐ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝXܡܢܬܥ̈ ܣܪ ܐܠܦܝܢ̈
ChronMin ܠܐ ܒ̣ܛܠ ܥܘܓܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܦܩܢ̈ ܟܠܝܘܡ
ChronMin ܘܡܬ̇ܩܒܪܝܢ ܘܡ̇ܬܥܦܝܢ ܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܘܡ̇ܬܠܘ
ChronMin 2ܘܡܝܬܝܢ̈ ܘܩܒܪܢ̈ ܥܡ ܗܠܝܢ ܫܠܕܐ̈ ܂ ܘܐܫ̇ܬܘܬܦܝܢ
ChronMin ܘܩܘܣ ܕܕܡ̇ܣܝܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܬ̇ܪ ܕܐܫܬ̣ܟܚܘ Xܡ
ChronMin ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܒ̇ܕܢܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܬ ܂
ChronMin ܪܝܫܢܐ̈ ܘܡܢ ܣܘܢܩܠܛܘܣ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ ܇ ܕܢܣ̣ܝܡܘܢ
ChronMin ܂ ܕܐܚ̇ܐ ܡܓܘܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܕܘ ܂ ܘܫܢܝܐ̈
ChronMin ܂ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ
ChronMin ܂ ܐ ܠܐܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܝܗܘ̈ ܢ ܐܝܬ
ChronMin ܕܒܝܬ ܗܘܪ[ܩܢܘܣ ]ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܚ[ܕܐ] ܢܢܦܝXܠܐܝܬ
ChronMin ܕܥܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܬܪܓܡ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̣̈
ChronMin ܕܥܠܡܐ ܃ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܥܠ
ChronMin ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܂ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܡܝܪܝ̣ܢ ܂