simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܫܢ̣ܝܬ ܘܐܦ̣ܩܬ ܠܡܕܒܪܐ ܂ ܐܪܒܥܐ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܐ̣ܡܪ ܡܢ ܟܠܝܪܟܐ ܂ ܕܐܪܐ ܠܘ ܐܢܬ ܗܘ1 ܗ̇ܘ ܐܓܝܒܛܝܐ ܕܩܕܡ
ChronMin ܟܬ̇ܒ ܛ ܂ ܪܝܢܘܣ ܕܫܪܒܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܠܐ ܬܬܒ̣ܥܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܡ̣ܩܛܠ ܘܠܡ̣ܓܪ̣ ܘܠܐ ܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ̈ ܂ ܠܘܬ
ChronMin ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܓܙܘܪܬ ܐ ܫ̇ܡܫܘ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬ ܐ Xܕܡܐ ܠܚ̣ܒܘܫܝܐ ܗܠܝܢ ܂ ܝܒ ܂ ܂ ܠܘܝ ܂ ܓ ܂ ܂ ܐ̇ܦܪܘܣ ܂ ܝܕ ܂ ܂ ܝܘܣܐ ܂ ܝܗ ܂ ܂ ܝܗܘܕܐ ܂
ChronMin ܕܗܘܘ ܥ̣ܠܬܐ ܕܡܪܘܕܘܬ ܐ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܝܓ ܂ ܝ ܂ ܝ ܕܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܀ ܗܠܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܕܒܗ ܐܬܩ̣ܛܠܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܟܕ ܝܗ̣ܒܘ ܬܒܥܬ̣ ܐ
ChronMin ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܪܕܘܦܝܐ ܐܣ̣ܗܕ ܀ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܚܣ̇ܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘ ܂ ܒܬܪ ܬ ܐܘܢܐ ܦܛܪܘX ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ̣ܐܝܬ ܒܬܪ
ChronMin ܡܢܗܝܢ ܐܬܗ̣ܦܟ ܂ ܘܡܢܗ ܢ ܢܦ̣ܠ ܘܡܙܗ ܢ ܦܫ ܂ ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܗܠܝܢ ܂ ܘܫ̇ܪܝ ܠܡ̇ܚܒܠܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܗܘܝܢ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ ܂
ChronMin ܝXܡܢܬܥ̈ ܣܪ ܐܠܦܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܦܫܘ ܡܢܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܝܠܐ̈ ܂ X ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܘܡܫܚܐ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܡܢ ܕܡܦܩܢ̈ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܢ ܨ̇ܦܪܐ ܠܪܡܫܐ ܂ ܗܠܝܢ ܒܐܝܠܘܠ ܆ ܥܕܡܐ ܕܥܠ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܠܐ ܒ̣ܛܠ ܥܘܓܠܬܐ̈
ChronMin ܡܝܬܐ̈ ܂ ܘܡ̇ܬܠܘ ܢ ܗܘܘ ܒܡܙܡܘܪܐ̈ ܘܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܂ ܐܟܡܐ ܗܠܝܢ ܝ ܂ ܕܥܡܪܐ ܘܕܟܬ̇ܢܐ ܂ ܘܡܬ̇ܩܒܪܝܢ ܘܡ̇ܬܥܦܝܢ ܒܗܘܢ
ChronMin ܫܠܕܐ̈ ܂ ܘܐܫ̇ܬܘܬܦܝܢ ܐܦ ܒܗܢܐ ܥ̇ܒܕܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܘܕܚܫܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܡܐܢܝܗܝܢ̈ ܘܟܠ ܚܫܠܬܗܝܢ̈ ܂ 2ܘܡܝܬܝܢ̈ ܘܩܒܪܢ̈ ܥܡ
ChronMin ܕܒܬ̇ܪ ܕܐܫܬ̣ܟܚܘ Xܡ ܦܠܘܝܢܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܂ ܝ ܂ ܗܠܝܢ ܘܢ ܂ 2ܒܣܝܠܝܣ ܕܣܠܘܩܝܐ ܕܐܝܣܘܪ ܐ ܂ ܣܠ ܂ ܘܩܘܣ ܕܕܡ̇ܣܝܐ ܂
ChronMin ܂ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܩܝ̣ܡܘ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܙ ܠܐ ܒܨܒܝܢܐ ܘܐܦ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܒ̇ܕܢܢ
ChronMin ܕܥܡܗܘܢ ܇ ܕܢܣ̣ܝܡܘܢ ܬܚܘܡܐ ܝܝ ܕܗ·ܡܢܘܬ ܐ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕ̤ܣܩܘܪܐ ܃ ܡ̇ܬܬܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܘܡܢ ܣܘܢܩܠܛܘܣ̈
ChronMin ܕܡܪܕܘ ܂ ܘܫܢܝܐ̈ ܂ ܚ ܂ ܕܕܪܝܘܫ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܂ ܩܝ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܩܐܡܒܣܘܣ ܒܪܗ ܕܗܢܐ ܂ ܚ ܂ ܂ ܘܫܢܬܐ ܂ ܕܐܚ̇ܐ ܡܓܘܫܐ̈
ChronMin ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ ܂ ܠܚ ܂ ܂ ܗܢܐ ܕܒܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬ ܐ ܗܠܝܢ ܂ ܂ X 3ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܩܡܘ ܡܠܟܐ̈ ܦܛܘܠܡܝܐ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
ChronMin ܬܪܝܗܘ̈ ܢ ܐܝܬ ܗ[ܘܐ ]ܘܟܕ ܥܫܢ 1ܩܪܒܐ ]ܒܝܢܬܗܘܢ ܓܕܫ ܗܠܝܢ [ ܕ]ܥܪܒ[ܝ]ܐ̈ ܂ ܘܡܟܝܠ ܬܟܬܘܫܐ ܂ ܂ ܂ ܟ ܂ ܩ ܂ ܂ ܠܡ ܂ ܐ ܠܐܚܐ̈
ChronMin ܂ ܘܡܚ[ܕܐ] ܢܢܦܝXܠܐܝܬ ܐܬܐ ܠܝܗܘܕ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܗܠܝܢ [ܕܪܘܡܝܐ̈ ]ܠܐܬܪܐ ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܕܒܝܬ ܗܘܪ[ܩܢܘܣ ]ܥܠ
ChronMin ܐܬܪܓܡ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̣̈ ܐܦ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ ܘܠܚܪܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܐܦ ܦܝܠܘܢ ܚܟܝܡܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܒܝܢܬ
ChronMin ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܪܝ ܒܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܕ ܩܡ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܂ ܥܒܝܕ ܠܗ ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܃ ܘܥܠ
ChronMin ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܡܝܪܝ̣ܢ ܂ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܝܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܀ ܢܨܝܚܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܂ ܥܡ