simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ
ChronMin X X ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ]ܐܬܚܙܝܬ ܥܫ[ܘܩ[ܘܬ]ܐ ܕ[ܩܘ]ܛ[ܪܓ]ܐ̣̈
ChronMin ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܀ ܐܘܒܐܐ ܂
ChronMin ܐ ܫܬܬܥܣܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܩܠܙܡܢܝܐ̈ ܒܝܠܛܘܢܝܐ̈ ܂
ChronMin ܢܗܪܐ ܂ ܘܡܬܚܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܛܪܘܦܙܘܢXܠܐ
ChronMin ܕܢ ܘܢܦܬܠܝ ܂ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܪ̈ ܥܩܘܒ
ChronMin ܕܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ - ܩܕܡܝܐ
ChronMin ܡܬܚ̣ܙܐ ܡܘܫܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܛܠ̣ܐ ܘܩܫܝܫ ܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܟ̣ܬܒܘ ܆ ܠܝܢܘܣ
ChronMin ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂
ChronMin ܘܢ̣ܛܪܘܗ̇ ܂ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡ̇ܠܟܐ
ChronMin ܕܢܡ̣ܢܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܕܕ
ChronMin ܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܫܥܐ̈
ChronMin ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ
ChronMin ܪܚ̣ܝܠ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ ܟܬܒܐ ܒܗ̇ܘ
ChronMin ܠܢܡܘܣܐ ܂ 1ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܟܣ ܗܘܐ ܠܗ
ChronMin ܝܘܢܝܐ̈ ܐܫܟ̣ܚܢܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܀
ChronMin ܢܝܩܝܐ ܗܦ̣ܟ ܂ ܗܠܝܢ ܝ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ
ChronMin ܐܬܬܣܝܡ ܂ ܘܡ̣ܟܬܒ ܗܠܝܢ ܦܝܠܘܢ ܘܝܘܣܝܦܘܣ ܀
ChronMin ܐܬ̇ܒܛܠ ܂ ܘܡܟ̣ܬܒ ܗܠܝܢ ܝܘܣܝܦܘܣ ܟܕ ܫ̇ܠܡ