simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܪ]ܘܒXܝܠ ܂ ܘ ܂ ܝܘܣܝܦܘܣ ܂ ܂ ܂ ܚ]ܙܩܝܐܝܠ ܂ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܫܒܥܝܢ̈ ܂ ܫܡܗܐ̈ ܕ ܢ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܦܫܩܘ ܂ ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܐ ܬ ܂ ܗܘܢ
ChronMin ]ܐܬܚܙܝܬ ܥܫ[ܘܩ[ܘܬ]ܐ ܕ[ܩܘ]ܛ[ܪܓ]ܐ̣̈ ܂ ܝ ܝ ܬܘܒ ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܟܣܐ̈ ܟܦ̣ܐ̣ ܂ ܘܐܘܩܕ ܠܟܬܒܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܂ ܂ X ܂ X X ܒܟܠܗܝܢ
ChronMin ܀ ܐܘܒܐܐ ܂ ܩܪXܠܐ̈ ܂ ܣܝܩܝܠܝܐ ܂ ܩܘܦܪܘܣ ܂ ܩܘܐܘܣ ܂ ܪܘܕܘܣ ܗܠܝܢ ܣܦܪܕܝܣ ܂ ܕܒܗܝܢ ܐܬ̇ܝܬ̣ܒܘ ܝ ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝܗܝܢ
ChronMin ܩܠܙܡܢܝܐ̈ ܒܝܠܛܘܢܝܐ̈ ܂ ܡܝܛܘܠܘܢܐ̈ ܂ ܝܝ ܦܘܩܐܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܝܘܢܝܐ̈ ܘܢܝܐ ܂ ܡܕܝܢܬ̈ ܐ ܫܬܬܥܣܪܐ ܂
ChronMin ܥܡܡܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܛܪܘܦܙܘܢXܠܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܛܘܪܐ ܐܝܕ ܥܐ̈ ܕܗܘܘ ܗܠܝܢ ܂ ܘܣܘܣܛܦܠܘܣ ܂ ܘܐܘܣ ܂ ܘܥ̇ܝܒܝܢ ܂ ܘܦܣܣ ܢܗܪܐ ܂ ܘܡܬܚܝܢ
ChronMin ܒܢܘܗܝ̈ ܪ̈ ܥܩܘܒ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܢ ܐܡܬܗ̇ 1ܕܠܝܐ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܙܠܦܐ ܂ ܕܢ ܘܢܦܬܠܝ ܂
ChronMin ܂ - ܩܕܡܝܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܟܗܢܐ ܥܡ ܙܘܪܒܒܠ ܀ ܝ ܃ ܝܘܝܩܝܡ ܗܠܝܢ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ̣ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܡܣܩXܐ ܕܐܝܬ ܂ ܗܘܢ
ChronMin ܛܠ̣ܐ ܘܩܫܝܫ ܡܢ · ܙ X ܂ · ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ̣ ܂ ܡܬܚ̣ܙܐ ܡܘܫܐ ܕܡܢ
ChronMin ܐܟ̣ܬܒܘ ܆ ܠܝܢܘܣ ܘܙܘܬܘܣ ܘܐ̇ܦܝܘܢ ܘܡܘܣܐܘܣ 3ܘܐܘܪܦܘܣ ܗܠܝܢ ܕܛܠ̣ܐ ܡܢ ܩܩܪܘܦܣ ܡܐܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܛܠ̣ܐ ܡܢܗ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܐܬܬܘܓܪܘ ܝ · ܠܐܠܡ̇ܛܘܣ ܂ ܐܦܠܘܢ ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ
ChronMin ܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡ̇ܠܟܐ ܕܒܒܠ ܆ ܫ̣ܒܗ̇ ܘܟܒ̣ܫܗ̇ ܝ ܘܚܪܒܗ̇ ܗܠܝܢ ܀ ܘܒܬܪܗ ܗܪܘܕܣ XܘXܣܘܣܝܘܣ 3ܐܚܕܘܗ̇ ܘܢ̣ܛܪܘܗ̇ ܂ ܩܕܡ
ChronMin ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܕܕ ܝܐܝܠ ܕܗܘܝܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܨ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ ܕܥܙܪܐ ܡ̇ܘܕܥ ܀ ܘܐܢ ܐܢܫ ܨ̇ܒܐ ܕܢܡ̣ܢܐ ܡܢ ܗܪܟܐ
ChronMin ܗܟܝܠ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܫܥܐ̈ ܫܒܘܥܝܢ̣̈ ܂ ܡ̇ܡܠܝܢ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܡܕܒܪܢܐ ܂ ܫܒܘܥܐ̈ · ܫܒܥܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܂
ChronMin ܚܕܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܒܝܬܝܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܐܢܫܐ ܠܐ ܝܕܝܥܐ̈ ܂ ܒܙܒܢ ܗܢܐ ܘܒܙܒܢ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ
ChronMin ܟܬ̣ܒ ܟܬܒܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܕܒܟ̇ܝܐ ܪܚܝܠ ܂ ܘܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܢ ܕܒܝܬ ܐܦܪܝܡ ܒܪ ·ܘܣܦ ܒܪ ܪܚ̣ܝܠ ܂ ܥܠ
ChronMin ܡ̇ܟܣ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܕܩ̣ܛܠ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܥܠ ܕܢܣ̣ܒ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡ̇ܬܢܝܢ ܗܘܘ ܠܢܡܘܣܐ ܂ 1ܘܥܠ
ChronMin ܚܕܐ ܚܕܐ ܀ ܃ ܫܡܫܐ ܠܡ ܚܫ ܇ ܂ ܒܝܬܘܢܝܐ ܐܬܬ̣ܙܝܥܬ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܒܗܘܦܡܢܡܛܐ̈ ܕܡܟܬܒܢܐ̈ ܝܘܢܝܐ̈ ܐܫܟ̣ܚܢܢ ܕܟܬܝܒܢ̈
ChronMin ܝ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܕܟܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܠܐܬ̇ܐ ܕܝܢ ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܒܝܬܘܢܝܐ ܂ ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܢܝܩܝܐ ܗܦ̣ܟ ܂
ChronMin ܦܝܠܘܢ ܘܝܘܣܝܦܘܣ ܀ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܝܕܝܥܐ̈ ܐܬ̇ܩܛܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܨܠܡܐ̈ ܕܓܐ̇ܝܘܣ ܘܥܠܘܬܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ ܂ ܘܡ̣ܟܬܒ
ChronMin ܝܘܣܝܦܘܣ ܟܕ ܫ̇ܠܡ ܠܗܠܝܢ ܕܒܦܪܟܣܝܣ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܝ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܒܝܕ ܆ ܙ ܝܝ ܐܣܛܪܛܓܘܬ ܐ ܕܦܝܠܟܣ ܐܬ̇ܒܛܠ ܂ ܘܡܟ̣ܬܒ