simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܡ̇ܟܣ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܕܩ̣ܛܠ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܥܠ ܕܢܣ̣ܒ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡ̇ܬܢܝܢ ܗܘܘ ܠܢܡܘܣܐ ܂ 1ܘܥܠ
ChronMin ܬܘܠܕܬܗ̈ 3ܕܫܝܡ ܀ ܫܝܡ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܝ ܫܢܝܢ̈ ܐܘܠܕ ܗܠܝܢ ܘܡܐܬܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܂ 1ܫܪܒܬܐ̈ ܥܣܪ ܀ 2
ChronMin ܕܠܘܬ ܘܢܝܐ ܃ ܬܘܒ ܕܝܢ [ܘܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܓܢܒܪ̈ ܐ 2]ܘܬܡܝܗܬ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܚܕ ܥܡܐ ܐܫܬ[ܡܗܘ ܃ ܘܦܝܠܘܣܘܦܐ̈ 2]ܘܦܘܐܝܛܐ̈
ChronMin ܕܒܐܣܝܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܡ ܗܝܕܝܢ ܙܒܢܐ ܝܝ ܕܠܐ [ܙ]ܥܘܪ ܇ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܟܠ ܟܠܗ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܆ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ [ܕܥ[ܡܡܐ̈
ChronMin ]ܕܗ̣ܘ ܘܠܝܘܣ ܐܫܬ̇ܠܛ ܆ ܂ ܝܓ ܂ [ܠܘܩܒܠ ܫܢܝܐ̈ ] ܩܕܡܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇[ܠܟܐ ܩ]ܕܡܝܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܂ ܗ ܂ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ [ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܂ ܘܡܚ[ܕܐ] ܢܢܦܝXܠܐܝܬ ܐܬܐ ܠܝܗܘܕ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܗܠܝܢ [ܕܪܘܡܝܐ̈ ]ܠܐܬܪܐ ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܕܒܝܬ ܗܘܪ[ܩܢܘܣ ]ܥܠ
ChronMin ܠܡ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܂ ܒܝܘܡܐ ܕܒ̣ܪܐ ܝܝ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܀ ܡܫܪܝܢܢ ܗܟܝܠ ܒܡܠܬܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܒܪܝܬܐ ܀ ܆ X
ChronMin [ܕܡܢ ܝ ܡܘܬܗ̇ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ ܃ ܥܕܡܐ ܠܫܘܪܝ [ܡܠܟܘܬܗ ܗܠܝܢ ܐܚܘܗܝ ܃ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ̇ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ ܃ ܂ [ܘܫܝXܓ ܂
ChronMin ܕܝܕܥܝܢ ܣ̤ܦܪܐ ܐܝ̣ܬ̣̇ܝܗܘܢ ܣ̣ܘ̣ܪܝ ܇ ܝܐ̈ ܂ ܥ̤ܒܪܝܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܝܝ ܫܠ̤ܡ ܕܦܢܝܬܐ̈ ܕܐ̣̇ܢܕܪܘ̇ܢܝ̣ܩܘ̇ܣ ܚܟܝܡܐ X ܂
ChronMin ܕܠܐ ܐ-ܢܫ ܝ ܇ ܕ̣ܥ ܡ̣ܢ ܡܬܘܡ ܐܝܟܢܐ ܘܡ ܇ ܢܐ ܡܬܩܪ ܇ ܝܢ ܂ ܠܐ ܗܠܝܢ ·ܦܬ ܂ ܘܥܡܪܝܢ ܒܡܫܟܢܐ̈ ܂ ܘܠܒܪ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܂
ChronMin ܕܝܢ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܬܘܒ ܐܝܟ ܐܘܣܒܝܘܣ ܃ ܐܢܗ̣ܘ 1ܕܒܫܢܬܐ ܂ ܕܝܓ ܗܠܝܢ ܆ ܂ [ܪܦܒ ܂ ]ܫܢܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܐܝܟ X0 ܕܩ̇ܕܝܡܐ ܐܡܝܪܐ ܂
ChronMin ܕܒܬ̇ܪ ܕܐܫܬ̣ܟܚܘ Xܡ ܦܠܘܝܢܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܂ ܝ ܂ ܗܠܝܢ ܘܢ ܂ 2ܒܣܝܠܝܣ ܕܣܠܘܩܝܐ ܕܐܝܣܘܪ ܐ ܂ ܣܠ ܂ ܘܩܘܣ ܕܕܡ̇ܣܝܐ ܂
ChronMin ܂ ܐܢܛܝܟܪܝܘܣ ܕܐܢܙܪܒܐ ܐܬܪܕܦ ܘܢܦ̣ܩ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܀ ܗܠܝܢ ܟܘܪܣܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܡܢ ܩܝܠܝܩܝܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̣̈ ܂
ChronMin ܝ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܕܟܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܠܐܬ̇ܐ ܕܝܢ ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܒܝܬܘܢܝܐ ܂ ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܢܝܩܝܐ ܗܦ̣ܟ ܂
ChronMin ܕܝܢ ܆ ܒܬܪ ܩܠ[ܝ[ܠ [ܙܒܢܐ ܡܪ]ܕܘ ܥܠ ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬ ܇ ܠܒܝܒܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ܘ[ܕܠܐ ܩܢ]ܛܐ ܂ ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܗܫܐ̣ ܂
ChronMin ܢܡܘܣܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܘܦܘܩܕܢܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܣܡ ܗܘ̣ܐ ܐܪܡܠܐܘܣ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܘܡܩܒܠܝܢ ܠܗ ܒܫܝܢܐ ܘܒܐܘܝܘܬܐ ܂
ChronMin ܡܢܗܝܢ ܐܬܗ̣ܦܟ ܂ ܘܡܢܗ ܢ ܢܦ̣ܠ ܘܡܙܗ ܢ ܦܫ ܂ ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܗܠܝܢ ܂ ܘܫ̇ܪܝ ܠܡ̇ܚܒܠܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܗܘܝܢ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ ܂
ChronMin ܒܢܘܗܝ̈ ܪ̈ ܥܩܘܒ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܢ ܐܡܬܗ̇ 1ܕܠܝܐ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܙܠܦܐ ܂ ܕܢ ܘܢܦܬܠܝ ܂
ChronMin ܗܟܝܠ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܫܥܐ̈ ܫܒܘܥܝܢ̣̈ ܂ ܡ̇ܡܠܝܢ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܡܕܒܪܢܐ ܂ ܫܒܘܥܐ̈ · ܫܒܥܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܂
ChronMin ܕܥܡ̇ܪܝܢ ܒܝܡܐ̣ ܂ ܡܨ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܕܢܙܟܐ ܒܢܐܛܘܢ ܂ ܝ ܘܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܢܬܟ̇ܬܫܘܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ̣ ܂