simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܡܢ ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܂ ܕܟ ܂ ܗܠܝܢ ܬܬܬܣܝܡ 2ܗܫܐ ܘܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫ̣ ܂ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܠܫܢܝܐ̈
ChronMin ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ ܂ ܠܚ ܂ ܂ ܗܢܐ ܕܒܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬ ܐ ܗܠܝܢ ܂ ܂ X 3ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܩܡܘ ܡܠܟܐ̈ ܦܛܘܠܡܝܐ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
ChronMin ܕܒܬ̇ܪ ܕܐܫܬ̣ܟܚܘ Xܡ ܦܠܘܝܢܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܂ ܝ ܂ ܗܠܝܢ ܘܢ ܂ 2ܒܣܝܠܝܣ ܕܣܠܘܩܝܐ ܕܐܝܣܘܪ ܐ ܂ ܣܠ ܂ ܘܩܘܣ ܕܕܡ̇ܣܝܐ ܂
ChronMin ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܫܢ̣ܝܬ ܘܐܦ̣ܩܬ ܠܡܕܒܪܐ ܂ ܐܪܒܥܐ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܐ̣ܡܪ ܡܢ ܟܠܝܪܟܐ ܂ ܕܐܪܐ ܠܘ ܐܢܬ ܗܘ1 ܗ̇ܘ ܐܓܝܒܛܝܐ ܕܩܕܡ
ChronMin ܠܒܝܒܐ̈ ܝ ܠܡܣ̣ܩ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܘܠܗܘܙܝܐ̈ ܘܟܠܕܝܐ̈ ܘܐܬܘܪܝܐ̈ ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܘ ܡܠܟܐ̈
ChronMin ܩ̣ܡ ܓܕܥܘܢ ܟܕ ܐܝܬ ܥܡܗ ܬܠܬܡܐܐ ܓܒܪܝܢ ܂ ܘܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܗܠܝܢ 3ܕܗܕܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ ܘܐܫ̣ܬܠܡ ܝ ܠܡܕܝܢܝܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܙ ܂ ܂ ܥܠ
ChronMin ܒܢܘܗܝ̈ ܪ̈ ܥܩܘܒ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܢ ܐܡܬܗ̇ 1ܕܠܝܐ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܙܠܦܐ ܂ ܕܢ ܘܢܦܬܠܝ ܂
ChronMin ܕܡܢ ܗܝܕܝܢ ܘܥܕܡܐ Xܗܫܐ ܃ ܟܡܐ ܟܝܬ ܝ ܕܐܠܗܐ ܡܥܕܪ ܘܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܘܐܠܨܝܬܐ̣ ܂ ܕܠܐ ܐܫܒܘܩ ܕܠܐ ܪܘܫܡܐ ܠܣܘܥܪ̇ܢܐ̈
ChronMin ܕܡܢ ܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ [ܕܦܝܠܝܦ[ܘܣ ܐܪ ܪ ܂ ̇ ܐܘܣ ܐܚܘܗܝ ܗܠܝܢ ܂ ܣ̇ܡܢܢ ܂ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ [ܐܢ] ܡܪܝܡܝܢܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܃
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܕܓܠܢ̈ ܃ ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܃ ܘܐܢ ܪܘܫܡܐ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܪܒܝܥܝܬܐ ܝ ܂ ܕܐܘܠܘܡܦܝܐܣ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܝܙ ܂ ܀ 2ܐܢ ܟܝܬ
ChronMin ܕܡܪܕܘ ܂ ܘܫܢܝܐ̈ ܂ ܚ ܂ ܕܕܪܝܘܫ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܂ ܩܝ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܩܐܡܒܣܘܣ ܒܪܗ ܕܗܢܐ ܂ ܚ ܂ ܂ ܘܫܢܬܐ ܂ ܕܐܚ̇ܐ ܡܓܘܫܐ̈
ChronMin ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܫܪܝܪܐܝܬ ܃ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐܓܝܕ̈ ܐ ܐܝܬ ܗܝܢ ܗܠܝܢ ܓ ܂ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܝܬܝܪܬ̈ ܐ ܂ ܐܢܕܝܢ
ChronMin ܕܝܠܗ̣ ܂ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܣ ܝܝ ܘܡܬܬ[ܝܒ]ܠ[ܢ̈ ܗܠܝܢ ܃ ܘܐܦܢ ܢܚ̣ܬ ܒܝܘܒܠܐ [ܗܢܐ ܕܫܢܝXܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ̈
ChronMin ܕܠܘܬ ܘܢܝܐ ܃ ܬܘܒ ܕܝܢ [ܘܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܓܢܒܪ̈ ܐ 2]ܘܬܡܝܗܬ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܚܕ ܥܡܐ ܐܫܬ[ܡܗܘ ܃ ܘܦܝܠܘܣܘܦܐ̈ 2]ܘܦܘܐܝܛܐ̈
ChronMin ܂ - ܩܕܡܝܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܟܗܢܐ ܥܡ ܙܘܪܒܒܠ ܀ ܝ ܃ ܝܘܝܩܝܡ ܗܠܝܢ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ̣ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܡܣܩXܐ ܕܐܝܬ ܂ ܗܘܢ
ChronMin ܒܝܬ ܝ ܝܘܢܝܐ̈ ܐܚ̣ܕܝܢ̈ ܃ ܕܡܩܪ̇ ܂ ܘܢܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܕܩ ܇ ܗܠܝܢ ܂ ܝܐ̈ ܘܕܦܪܣ ܇ ܝܐ̈ ܃ ܘܗܠܝܢ̈ ܟܠܗܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܬܪ
ChronMin ܒܙܒܢܝ̈ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܗ̇ܘ ܝ ܕܒܙܒܢܗ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܕܘ ܠܗܢܐ ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܠܐ̣̇ܘܢ ܀ ܩܕܡ ܕܝܢ
ChronMin ܗܟܝܠ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܫܥܐ̈ ܫܒܘܥܝܢ̣̈ ܂ ܡ̇ܡܠܝܢ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܡܕܒܪܢܐ ܂ ܫܒܘܥܐ̈ · ܫܒܥܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܂
ChronMin ܂ ܒ ܂ 3ܕܡܢܝܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܥܠ ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝ]ܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̤ܝ ܆ ܕܡܝܐ ܕܬܘܣܦܬܐ ܝ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̇̈ ܂ ܒܗ̇ ܒܫܢܬ ܐ ܗ̇ܝ ܂ ܕܟ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܣ̇ܠܛ ܂ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܟܚܢ ܡܕܝܢ