simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܓܙܘܪܬ ܐ ܫ̇ܡܫܘ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬ ܐ Xܕܡܐ ܠܚ̣ܒܘܫܝܐ ܗܠܝܢ ܂ ܝܒ ܂ ܂ ܠܘܝ ܂ ܓ ܂ ܂ ܐ̇ܦܪܘܣ ܂ ܝܕ ܂ ܂ ܝܘܣܐ ܂ ܝܗ ܂ ܂ ܝܗܘܕܐ ܂
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܕܓܠܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ̇ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܪܨܕ ܂ ܃ Xܡܢ XX ܣܠܘܩܘܣ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܪܦܒ ܂ ܆ ܡܕܝܢ ܝܝ ܂
ChronMin ܕܒܝܬ ܐܩ ܂ ܩܝܣ ܘܐܘܕܟܣܝܣ 1ܘܩܕܡܘܗܝ ܩܪܨܐ̈ ܕܣܘܢܗܪ-ܘܣ ܗܠܝܢ ܂ ܘܟܕ ܠܚܕܕܐ̈ ܫܠ̣ܡܘ ܂ ܒܗ̇ ܐܬܥܠܝܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂
ChronMin ܕܥܡ̇ܪܝܢ ܒܝܒܫܐ ܙܟ̇ܝܢ ܂ ܘܟܒ̇ܫܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܥܡ̇ܪܝܢ ܗܠܝܢ ܒܝܒܫܐ̣ ܡܙܕܟܝܢ ܂ ܘܐܢ ܬܘܒ ܙܟ̇ܐ ܗ̇ܘ ܕܠܒ̣ܝܫ ܦܪܣܢܘܢ̣ ܂
ChronMin ܟܠܗܘܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܀ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܩܡ ܡܪܛܘܪܝ ܫܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܝ ܫܢܝܢ̈ ܓ ܂ ܂ ܂ ܘܗܝ̇ܪ̈ ܢ ܛܝܡܘܬܐܘܣܝ ܩܢܠ ܂ ܂ ܪܐ ܂
ChronMin ܩܠܙܡܢܝܐ̈ ܒܝܠܛܘܢܝܐ̈ ܂ ܡܝܛܘܠܘܢܐ̈ ܂ ܝܝ ܦܘܩܐܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܝܘܢܝܐ̈ ܘܢܝܐ ܂ ܡܕܝܢܬ̈ ܐ ܫܬܬܥܣܪܐ ܂
ChronMin ܕܡܢ ܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ [ܕܦܝܠܝܦ[ܘܣ ܐܪ ܪ ܂ ̇ ܐܘܣ ܐܚܘܗܝ ܗܠܝܢ ܂ ܣ̇ܡܢܢ ܂ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ [ܐܢ] ܡܪܝܡܝܢܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܃
ChronMin ܕܩܡ̣ܘ ܫܢܬܐ ܫܢܬܐ ܃ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܐ̇ܘܚܕܢܗܘܢ ܪ̈ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܣܝ̇ܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܗܘܦܐܛܘ̈ ܃
ChronMin ܟܠܗܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܠܐ ܕܓܠܘܬ ܐ ܃ ܡܢ ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܝܬܝܪܬ̈ ܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܫܪܝܪܐܝܬ ܃
ChronMin ܂ ܝܙ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܡܠܟ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܓ ܂ ܇ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܘ]ܣ ܝ ܂ 2 ܡܫܬܕܪ ܂ ܘܥ̇ܒܕ ܡ̇ܢ ܒܣ ܇ ܛܪܦܘܬ ܐ ܆
ChronMin ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܗܫܐ [ܡܢ ]ܣܝ̇ܡܐ ܕܩܢܘܢܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܘܠܐ ܝ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܡܢܝܢܐ ܕ[ܝܘܢܝܐ̈ ]ܗܝܕܝܢ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܂ ܣ̇ܠܛ ܂ ܇
ChronMin ܕܚܢܢ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܣܡ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܇ ܥܡܗܘܢ ܘܠܘܩܒܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܒܬܪ 2ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܃ ܝ ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܇
ChronMin ܕܡܬܛܒܒܢ̈ ܠܘܬ[ܗܘܢ ܆ ܘܩܪܒܐ̈ ܘܢܨܚܢܐ̈ 2]ܕܓܒܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܢܝܐ ܃ ܬܘܒ ܕܝܢ [ܘܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܓܢܒܪ̈ ܐ 2]ܘܬܡܝܗܬ̈ ܐ
ChronMin ܕܗܘܘ ܥ̣ܠܬܐ ܕܡܪܘܕܘܬ ܐ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܝܓ ܂ ܝ ܂ ܝ ܕܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܀ ܗܠܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܕܒܗ ܐܬܩ̣ܛܠܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܟܕ ܝܗ̣ܒܘ ܬܒܥܬ̣ ܐ
ChronMin ܕܡܬ]ܦܫܟܢ̈ ܘܠܐ ܝܕܝܥܢ̈ ܃ ܘܐܦܢ ܢܚ̣ܬ ܒܝܘܒܠܐ [ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܪ]ܘܚܩܐ ܝܨܦ ܗܘ̣ܐ ܕܢܫܬܥ̇ܐ ܃ ܘܢܫ̇ܠܡ ܠܟܠ ܐ[ܢܫ
ChronMin ܂ ܩܛ̣ܠ · X ·ܝ ܪܘܡܠܝܘܣ ܠܪܘܡܝܘܣ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܡܚܕܐ ܫܪܝܬ̣ ܗܠܝܢ ܠܕܘܡܝܣܝܢ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܂ ܝ ܘܟܕ ܗܘ̣ܐ ܫܚܩܐ ܪܒܐ ܒܝܬ ܐܚܐ̈
ChronMin ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܕܢܬܝܕܥܢ̈ ܠܟܠܢܫ ܆ ܗ̣ܢܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܟ
ChronMin ܕܡܬܩܪ ܇ ܝܢ ܛ̇ܓܪܝ̣ܘ̇ܣ ܂ ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐ ܂ ܬ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪ ܇ ܝܢ ܩ̣̇ܦܪܝ̣ܓ̣̇ܘ̇ܣ ܂ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ
ChronMin ܕܡܬܩܪ ܇ ܝܢ ܩ̣̇ܦܪܝ̣ܓ̣̇ܘ̇ܣ ܂ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܢܗܪܐ ܕܗ̤ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܦܝ̣ܫܘ̇ܢ ܂ ܡ̣ܢ ܬܝܡܢܝܗ ܐܝܬ
ChronMin ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܫܪܝܪܐܝܬ ܃ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐܓܝܕ̈ ܐ ܐܝܬ ܗܝܢ ܗܠܝܢ ܓ ܂ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܝܬܝܪܬ̈ ܐ ܂ ܐܢܕܝܢ