simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܠܢܡܘܣܐ ܂ 1ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܟܣ ܗܘܐ ܠܗ
ChronMin ܥܣܪ ܀ 2 ܗܠܝܢ ܬܘܠܕܬܗ̈ 3ܕܫܝܡ ܀
ChronMin ܃ ܘܦܝܠܘܣܘܦܐ̈ 2]ܘܦܘܐܝܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܘܢܝܐ ܃
ChronMin ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ [ܕܥ[ܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܐܣܝܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ
ChronMin ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ [ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ]ܕܗ̣ܘ ܘܠܝܘܣ ܐܫܬ̇ܠܛ
ChronMin ܕܒܝܬ ܗܘܪ[ܩܢܘܣ ]ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܚ[ܕܐ] ܢܢܦܝXܠܐܝܬ
ChronMin ܀ ܆ X ܗܠܝܢ ܠܡ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ
ChronMin ܂ [ܘܫܝXܓ ܂ ܗܠܝܢ [ܕܡܢ ܝ ܡܘܬܗ̇
ChronMin ܚܟܝܡܐ X ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܣ̤ܦܪܐ ܐܝ̣ܬ̣̇ܝܗܘܢ
ChronMin ܐܝܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐ-ܢܫ ܝ
ChronMin ܕܩ̇ܕܝܡܐ ܐܡܝܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܬܘܒ
ChronMin ܘܩܘܣ ܕܕܡ̇ܣܝܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܬ̇ܪ ܕܐܫܬ̣ܟܚܘ Xܡ
ChronMin ܂ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̣̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܢܛܝܟܪܝܘܣ ܕܐܢܙܪܒܐ
ChronMin ܢܝܩܝܐ ܗܦ̣ܟ ܂ ܗܠܝܢ ܝ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ
ChronMin ܡ̇ܢ ܗܫܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆ ܒܬܪ
ChronMin ܒܫܝܢܐ ܘܒܐܘܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܘܦܘܩܕܢܐ̈
ChronMin ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܢܗܝܢ ܐܬܗ̣ܦܟ ܂
ChronMin ܕܢ ܘܢܦܬܠܝ ܂ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܪ̈ ܥܩܘܒ
ChronMin ܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܫܥܐ̈
ChronMin ܥܡ ܚܕ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܥܡ̇ܪܝܢ ܒܝܡܐ̣ ܂