simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ·ܒܢ· ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܒܕܘܟܪܢܗ ܕܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܗܠܝܢ X ܘܠܥܘܪܠܐ̈ ܡ̇ܐܚܝܢ ܗܘܘ ܃ ܘܠܓܙܝܪܐ ܩܛ ܂ ܠܝܢ ܂ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ
Chron1234 ܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܫܬܥܒܕܝ̈ ܃ ܚܣ ܥܠܝܗܘܢ ܡܐܡܘܢ ܂ ܡܐܠܠܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܙܬܐ ܘ̣ܫܒܝܐ ܂ ܘܒܛܘܪܐ̈ ܡܚܣܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܠܚܝܝܗܘܢ̈ ܂
Chron1234 ܕܡܢ ܟܐܠܐ ܥܒܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܐܫܬܝܢ̈ ܐܡܝܢ̈ ܗܘ̇ܐ ܗܠܝܢ X ܐܪܡܝܐ ܡܛܠܬXܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܕܦܘܛܝܦܪܥ ܚܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܂ ܢ
Chron1234 Xܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣ· ܐܡܝܢ̈ ܂ ܣܘܥܪܢܐ ܕܓ̇ܗܪ ܗܘܢܐ ܡܢܗ ܟX ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝXܬ ܂ ܐܠܐ ·ܡ · ܐܡܐ̈ ܗ̇ܘܐ ܐܘܪܟܗ̇ ܕܟܐX ܚXܐ ܂
Chron1234 ܡܢ Xܠܘܪܐ ܂ ܘXܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܐܬܓܪܪܝܢ̈ ܘܐܬܬܝܬܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܓ̇ܗܪ ܗܘܢܐ ܡܢܗ ܟX ܡܬܚܫܒ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܦܣܩܝ̈ ܘX ܟܐܦܐ̈
Chron1234 ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܒܟܦܪܬܘܬܐ ܂ ܘܒܥܕܢܐ ܕܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܢܦܩ̣ܬ̇ ܗܠܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܦܪܫܐ̈ ܘܪܓܠܐ̈ ܂ ܂ · ܂ ܝ ܘܡܛܝܒܝܢ ܕܢܬܦܪܥܘܢ
Chron1234 ܚܕܬܐ̈ ܘܚܘܪܐ̈ ܃ ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܂ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܂ ܕܥܕܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܚ̣ܙܐ ܒܢܝܢܐ̈ ܚܕܬ̇ܐ̈ ܂ ܘܫܐܠ ܠܫܩܝܐ̈ ܕܥܡܗ ܂ ܕܒܢܝܢܐ̈
Chron1234 ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܐܬܬܒܪܘ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܕܡܚܡܕ ܂ ܫܪܝܘ ܫܒ̇ܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܟܚ ܂ ܝ ܒܓܙܝܪܬܐ ܕܝܢ ܡܫܠܛ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܟܘܙܝܡܐ ܂
Chron1234 ܡܪܘܕܐ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܗ̇ ܘܢܫܒܘܢ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܂ ܘܢܒܘܙܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܚܪܒܗ ܠܫܘܪܗ̇ ܐܒܘ ܓܥܦܪ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܝ- ܨܒܘ
Chron1234 ܂ ܝ- ܂ ܝ ܝ̣ܨܦ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܐܒܘ ܫܝܟ ܓܢܘܝܐ ܂ ܘܓܒ̣ܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܘܙܒܘ ܐܘܪܗܝܐ̈ ܡܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܕܡܪܘܕܐ̈
Chron1234 ܐܠܦ ܪܒܘܢ̈ ܙܘܙܐ̈ ܕܡܟܢܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܩ̇ܐܢܝܘܬܗ ܗܠܝܢ ·X· X0ܝ ܩ̇ܢܝܘܬܗ ܠܬܠܬܝܗܘܢ̈ ܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܠܡܐܡܘܢ ܝܗ̣ܒ