simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܒܥܠܡܐ ܀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܘܒܬܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ
Chron1234 ܝܪܚܐ̈ ܂ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܙܠ ܢܩܫ ܥܠ
Chron1234 ܀ ܘܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܥܒܕܐܠܗ ܐܒܘ ܠܥܒܣ
Chron1234 ܘܝܘܕܝܐ̈ ܀ ܡܨܥܬ ܗܠܝܢ ܂ ܫܕܪ ܐܒܘ
Chron1234 ܕܫܘܪܐ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܝ ܘܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܢ
Chron1234 ܝ ܘܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܃
Chron1234 ܘܝܬ ܂ ܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܥܕܬܐ ܆ ܒܗ
Chron1234 ܕܢܫܬܐ ܒܗ ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܬܘܩܢܐ̈ ܐܬܚܒܠܘ
Chron1234 ܠܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܫܬܡܥܝ̈ ܠܗ ܂
Chron1234 ܘܢ̇ܟܠܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ܡܪܕܘܬܐ̈ ܀ ܒܕܪܡܣܘܩ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ ܡܪܘܢ ܂ ܫܕܪ
Chron1234 ܐܘܟܡܐ̈ Xܝ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܪܒܬܥܣܪ ܓܒܪܐ̈ ܂
Chron1234 ܠܟܘܦܗ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܝ̈ ܂ ܦܫܛ
Chron1234 ܟܘܚܕ ܀ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕ ܢ ܆
Chron1234 ܘ̇ܠܐ ܠܡ ܕܢܬܚܫܒܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܩܛܠܘ ܂ ܣܘܥܪܢܐ
Chron1234 ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܂ ܘܟܬܒܘ ܗܠܝܢ ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܝܝ ܠܡܘܣܠܡ
Chron1234 ܠܗ ܡܠܬܐ ܠܥܘܡܪ ܗܠܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܢܫ ܕܠܐ
Chron1234 ܫܡܥܘ ܕܒܝܬ ܡܥܘܝܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܪܘܢ ܩܠܣܘܗܝ
Chron1234 ܕܝܢܐ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ
Chron1234 ܘܡXܒܛܠ ܠX Xܥܠ ܗܠܝܢ Xܝܠܢ ܂ ܠXܘ